Dydaktyka

Podstawowe zadania dydaktyczne Instytutu polegają na prowadzeniu, dla kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych dla specjalności: Inżynieria Przemysłowa

Na studiach stacjonarnych I stopnia w ramach tej specjalności prowadzone są dwa bloki dyplomowania:

  • Inżynieria Maszyn i Systemów Energetycznych
  • Systemy Mechaniczne i Automatyzacja

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia studia są prowadzone na specjalności:

  • Systemy Mechaniczne i Energetyczne

Istotną cechą prowadzonych Studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych, co umożliwia kształtowanie odpowiednich umiejętności.

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna