Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w oraz w Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WBMiP

Zasady utajnienia pracy dyplomowej zawiera Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PW z dnia 28 września 2015 r.

Wymagania edytorskie dla prac dyplomowych

Instrukcja archiwizowania i recenzowania prac dyplomowych  w module  APD systemu USOS oraz sprawdzania prac dyplomowych systemem OSA  

Informacje dla dyplomantów

Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) powinien być złożony zgodnie z §30 ust. 3 Regulaminu studiów w PW.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie (pokój 213) niżej wymienionych dokumentów co najmniej 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

  • indeksu,
  • 4 fotografii (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego)
  • wypełnionego formularza "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta",
  • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
  • przedstawienia dowodu osobistego.

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie karty obiegowej w ciągu 3 dni od złożeniu egzaminu dyplomowego.

Osoby wznawiające studia na obronę pracy dyplomowej zobowiązane są do wniesienia dodatkowo opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS.

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - formularz dostępny w Dziekanacie
  • 1 fotografii (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego),
  • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS.

W związku z § 30 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej ustalono następujące terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Forma i poziom studiów Liczba semestrów Termin złożenia pracy dyplomowej Terminy egzaminu dyplomowego
Termin podstawowy Termin dodatkowy**)

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

8  do około 10 IX*)

15 VI – 15 VII

1 IX – 15 IX

10 X -20 X

1 XII – 15 I

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

7  do około 1 II*)

1 II – 15 II

1 III – 15 III

1 V – 30 V

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

II stopnia

3

do 14 II w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

 

 

 

do 15 IX w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim

 

 

1 II – 15 II

1 III – 15 III

 

 

15 VI – 15 VII

1 IX – 15 IX

10 X -20 X

 

1 V – 30 V

 

 

 

 

1 XII – 15 I

*)  najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem kolejnego semestru

**) w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i wznawiające studia na podstawie § 15 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, mogą przystępować do egzaminu dyplomowego w dowolnym z terminów podstawowych lub dodatkowych.

Formularze do pobrania