Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WBMiP

Zasady utajnienia pracy dyplomowej zawiera Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PW z dnia 28 września 2015 r.

Wymagania edytorskie dla prac dyplomowych

Instrukcja archiwizowania i recenzowania prac dyplomowych  w module  APD systemu USOS oraz sprawdzania prac dyplomowych systemem OSA  

Informacje dla dyplomantów:

W związku z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora PW z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej PW  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii obowiązują następujące wytyczne:

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.  Egzaminy w trybie zdalnym przeprowadzane są zgodnie z decyzja nr 2/20 Dziekana WBMiP z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w trybie na odległość.

Egzaminy na terenie Uczelni przeprowadzane są z zachowaniem wszelkich możliwych zasad i wymogów bezpieczeństwa zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020 Dziekana WBMiP z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad przywracania działalności dydaktycznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

1. zaliczenie:

 • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyk,
 • egzaminu z języka obcego.

2. złożenie do skrzynki podawczej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii umieszczonej przy portierni GG niżej wymienionych dokumentów w zamkniętej opisanej kopercie A4 co najmniej 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

 • wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z §30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW,
 • indeksu (tylko w przypadku, jeżeli nie znajduje się w Dziekanacie),
 • podpisany oryginał oświadczenia o samodzielności autorstwa pracy dyplomowej ("oświadczenie o udostępnieniu" z systemu USOS APD)
 • 4 fotografii (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego)
 • wypełnionego formularza "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta",
 • wypełnionego formularza z danymi osobowymi,
 • wypełnionego oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (tylko w przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym)
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
 • 1 egzemplarza pracy dyplomowej papierowej wydrukowanej zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przygotowanej do oprawienia (zniesienie obowiązku pobierania okładki z Dziekanatu do oprawienia) lub 2 egzemplarzy pracy dyplomowej papierowej w przypadku pracy dyplomowej o statusie "utajniona".

3. złożenie w dniu obrony wypełnionego oświadczenia studenta przystępującego do złożenia egzaminu dyplomowego na terenie Uczelni (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020 Dziekana WBMiP z dnia 26 maja 2020 r.). Oświadczenie datowane jest na dzień złożenia egzaminu dyplomowego i przedkładane jest Komisji Egzaminacyjnej. 

Karta obiegowa – potwierdzenia dokonuje Dziekanat.

Suplement – student potwierdza dane zawarte w suplemencie w dniu obrony w Dziekanacie. W przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Dziekanat przesyła na indywidualne konto pocztowe w domenie @pw.edu.pl suplement do dyplomu w celu sprawdzenia i potwierdzenia poprawności zawartych w nim danych. Pliki będą kodowane. Student ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w suplemencie i odesłanie wiadomości zwrotnej („Potwierdzam prawidłowość danych” lub „Dane błędne w punkcie…”).

Osoby ubiegające się o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego kontaktują się z Dziekanatem w sprawie wytycznych. Składają:

 • wniosek o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS.

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i wznawiające studia na podstawie § 15 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, mogą przystępować do egzaminu dyplomowego w dowolnym z terminów podstawowych lub dodatkowych.

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - formularz dostępny w Dziekanacie,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami edytorskim zaopiniowaną przez promotora,
 • podpisane streszczenie w języku polskim i angielskim pracy dyplomowej i zaopiniowane przez promotora,
 • 1 fotografii (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego),
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (20 PLN w przypadku dyplomantów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020).

Zaświadczenie o ukończeniu studiów - kopia zaświadczenia na wniosek dyplomanta, będzie wysyłana na jego adres mailowy w domenie @pw.edu.pl

W związku z § 30 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej ustalono następujące terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Forma i poziom studiów Liczba semestrów Termin złożenia pracy dyplomowej Terminy egzaminu dyplomowego
Termin podstawowy Termin dodatkowy**)

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

8  do około 10 IX*)

15 VI – 15 VII

1 IX – 15 IX

10 X -20 X

1 XII – 15 I

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

7  do około 1 II*)

1 II – 15 II

1 III – 15 III

1 V – 30 V

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

II stopnia

3

do 14 II w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

 

 

 

do 15 IX w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim

 

 

1 II – 15 II

1 III – 15 III

 

 

15 VI – 15 VII

1 IX – 15 IX

10 X -20 X

 

1 V – 30 V

 

 

 

 

1 XII – 15 I

*)  najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem kolejnego semestru

**) w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej 

Formularze do pobrania