Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. zaliczenie:

  • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, w tym zdanie egzaminu z języka obcego,
  • praktyk, w tym przedłożenie w Dziekanacie Karty zaliczenia praktyki;

2. przekazanie poprzez system informatyczny USOS-APD:

  • streszczenia w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
  • słów kluczowych w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
  • pracy dyplomowej w pliku pdf; 

3. sporządzenie przez promotora opinii w sprawie akceptacji pracy dyplomowej wraz z propozycją oceny pracy dyplomowej (pozytywna opinia promotora jest warunkiem niezbędnym do uznania pracy dyplomowej za złożoną);

4. niezwłoczne złożenie, po wystawieniu w systemie USOS APD opinii promotora, elektronicznego Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w systemie USOSweb (moduł Podania ePW);

5. złożenie co najmniej 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

  • ewentualne zaświadczenia do suplementu o działalności społecznej w PW, pracach naukowych i organizacyjnych w kołach naukowych, czynnym udziale w organizacjach studenckich PW;
  • strony tytułowej pracy dyplomowej zawierającej tytuł pracy w języku polskim i w języku angielskim opatrzonej podpisem promotora (w przypadku nadania pracy dyplomowej statusu pracy "utajnionej").

Utajnianie pracy dyplomowej

W przypadku konieczności utajnienia pracy dyplomowej należy złożyć wniosek o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona” (wniosek składa student) skierowany do Dziekana. W przypadku utajnienia pracy w wyniku rozstrzygnięcia Dziekana praca dyplomowa jest wprowadzana do systemu USOS-APD zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych. W przypadku utajnienia pracy dyplomowej nie udziela się licencji na upublicznienie pracy. Dodatkowo należy złożyć w Dziekanacie stronę tytułową pracy dyplomowej zawierającą tytuł pracy w języku polskim i w języku angielskim opatrzoną podpisem promotora.

Suplement

Po złożeniu Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego niezwłocznie należy sprawdzić suplement w systemie USOSweb, zaakceptować suplement w systemie USOSweb i przekazać suplement poprzez system USOSweb (USOSweb: zakładka "Dla studentów" – "Suplementy") zgodnie z  instrukcją. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy je zgłosić do Dziekanatu przed zaakceptowaniem suplementu.

e-Obiegówka i ankieta Biura Karier

Elektroniczna karta obiegowa oraz ankieta Biura Karier jest dostępna w systemie USOSweb (zakładka "Dla wszystkich" - "Obiegówki"). Należy sprawdzić stan zobowiązań wobec Uczelni przed odbiorem dyplomu w Dziale Ewidencji Studentów.

Wznawianie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego

W przypadku wznawiania studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego należy skontaktować się z Dziekanatem w celu uzyskania wytycznych i złożyć wniosek o wznowienie studiów.

Terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Terminarz ED_2023_2024

Zaświadczenie o ukończeniu studiów

Zgłoszenia konieczności wystawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów należy dokonać najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego poprzez złożenie elektronicznego Wniosku o wydanie zaświadczenia o studiowaniu w systemie USOSweb (moduł Podania ePW)

Formularze do pobrania