Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. zaliczenie:

 • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyk,
 • egzaminu z języka obcego;

2. zamieszczenie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

 • streszczenia w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
 • słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
 • pracy dyplomowej w pliku pdf;

3. złożenie do skrzynki podawczej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii umieszczonej przy portierni GG niżej wymienionych dokumentów w zamkniętej opisanej kopercie A4 co najmniej 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

 • wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z §30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW,
 • indeks z pełną rejestracją (dotyczy tylko studentów, dla których jest dokumentem toku studiów),
 • podpisane oświadczenie o samodzielności autorstwa pracy dyplomowej ("oświadczenie o udostępnieniu" - plik pobrany z systemu USOS-APD)
 • 4 fotografie w formacie 3,5x4,5cm,
 • wypełniony formularz "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta"(ankieta Biura Karier)
 • wypełniony formularz z danymi osobowymi,
 • wypełnione oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (tylko w przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
 • 1 egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej papierowej wydrukowanej zgodnie z wymaganiami edytorskimi (okładka do pracy dyplomowej pobierana jest u promotora) 
 • w przypadku pracy dyplomowej o statusie "utajniona" 2 egzemplarze pracy dyplomowej papierowej wydrukowanej zgodnie z wymaganiami edytorskimi i oprawionej w miękkie okładki termo-bindowane,
 • ewentualne zaświadczenia do suplementu o działalności społecznej w PW, pracach naukowych i organizacyjnych w kołach naukowych, czynnym udziale w organizacjach studenckich PW.

3. złożenie w dniu obrony wypełnionego oświadczenia studenta przystępującego do złożenia egzaminu dyplomowego na terenie Uczelni (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020 Dziekana WBMiP z dnia 26 maja 2020 r.). Oświadczenie datowane jest na dzień złożenia egzaminu dyplomowego i przedkładane jest Komisji Egzaminacyjnej. 

Karta obiegowa – w okresie pandemii COVID-19 potwierdzenia wpisów na karcie dokonuje Dziekanat.

Suplement – student potwierdza dane zawarte w suplemencie w dniu obrony w Dziekanacie. W przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Dziekanat przesyła na indywidualne konto pocztowe w domenie @pw.edu.pl suplement do dyplomu w celu sprawdzenia i potwierdzenia poprawności zawartych w nim danych. Pliki będą kodowane. Student ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w suplemencie i odesłanie wiadomości zwrotnej („Potwierdzam prawidłowość danych” lub „Dane błędne w punkcie…”).

Osoby ubiegające się o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego kontaktują się z Dziekanatem w sprawie wytycznych. Składają:

 • wniosek o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS.

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i wznawiające studia na podstawie § 15 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, mogą przystępować do egzaminu dyplomowego w dowolnym z terminów podstawowych lub dodatkowych.

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (na jeden z wybranych języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski),
 • stronę tytułową pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami edytorskim zaopiniowaną przez promotora,
 • podpisane streszczenie w języku polskim i angielskim pracy dyplomowej i zaopiniowane przez promotora,
 • 1 fotografię w formacie 3,5x4,5cm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (20 PLN w przypadku dyplomantów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020).

Zaświadczenie o ukończeniu studiów - kopia zaświadczenia na wniosek dyplomanta, będzie wysyłana na jego adres mailowy w domenie @pw.edu.pl

 

Terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Terminarz

 

Formularze do pobrania