Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe
Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

 

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia

Uchwała nr 247/2018 Senatu PW z dnia 19 września 2018 r.

Uchwała nr 332/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 23 września 2015 r.