Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe
Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Terminarz i zasady wnoszenia opłat 

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia