Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Osoby skreślone z listy studentów, a następnie wznowione na studia wnoszą opłaty za studia zgodnie z obowiązującą decyzją Rektora PW właściwą dla danego roku akademickiego, którego dotyczy decyzja o wznowieniu studiów.

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe
Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Terminarz i zasady wnoszenia opłat