Praktyki

Szczegółowe  informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych zostały zawarte w Zasadach organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych programem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w PW Filii w Płocku.

Student, który jest skierowany na praktykę studencką w trybie indywidualnym jest zobowiązany przekazać przedstawicielowi Podmiotu Zewnętrznego zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej.

Student, który będzie odbywał praktykę studencką jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia/kontynuowania studiów na danym kierunku studiów i przedłożyć je w Dziekanacie. W wypadku wymagania przez Podmiot Zewnętrzny badań związanych z pracą na wysokości student proszony jest o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór skierowania na w/w badania.