Praktyki

Szczegółowe  informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych zostały zawarte w Zasadach organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych:

Student, który jest kierowany na praktykę w sposób indywidualny jest zobowiązany przekazać przedstawicielowi podmiotu zewnętrznego deklarację dotyczącą gromadzenia danych przez Biuro Karier PW.

Student, który będzie odbywał praktykę studencką jest zobowiązany posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia/kontynuowania studiów na danym kierunku studiów i przedłożyć je w Dziekanacie. W wypadku wymagania przez Podmiot Zewnętrzny badań związanych z pracą na wysokości student proszony jest o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór skierowania na w/w badania.