Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia