Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
Zasady utajnienia pracy dyplomowej zawiera Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PW z dnia 28 września 2015 r.

Wymagania edytorskie dla prac dyplomowych (suplement Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych)

Wzór oświadczenia dotyczącego samodzielności wykonania pracy

Załączniki do Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Wzór wniosku o korektę tematu pracy dyplomowej

Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej

Wzór druku opinii promotora/recenzenta

Informacje dla dyplomantów

W związku z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora PW z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej PW  w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  obowiązują wytyczne zawarte Tutaj

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Sekretariacie niżej wymienionych dokumentów:

 • zamieszczenie pracy dyplomowej w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych  zgodnie z Instrukcją archiwizowania prac dyplomowych w systemie APD do dnia 31 maja
 • wniosku o powołanie komisji egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu przez kierującego pracą pracy dyplomowej w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych 
 • oświadczenia o autorstwie pracy podpisane przez studenta (wygenerowane z modułu ADP w systemie USOS – jeden egzemplarz włożony do teczki, drugi dołączony do pracy zgodnie z wymaganiami edytorskimi dla prac dyplomowych)
 • indeksu z wpisem wszystkich obowiązujących rygorów,
 • 4 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (forma ustawienia twarzy dowolna - nie muszą być zrobione na wprost jak zdjęcia do dowodu osobistego, mogą być zrobione z profilu)
 • wypełnionych druków: 
  karta obiegowa,
  dane osobowe studenta,
  formularz badania "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów"- formularz uzupełnić komputerowo !
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60zł na indywidualny numer konta dostepny w USOS
 • białej teczki wiązanej (wzór opisu) : wydruk na teczce  wykonany komputerowo , a temat pracy- litery o zróżnicowanej wielkości np. Ocena kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa  (20B) (nie należy pisać tematu kapitalikami lub wersalikami)
 • 1 pracę dyplomową w oprawie wydanej przez sekretariat KNEiS, podpisaną przez promotora (drukowaną dwustronnie)
 • 2 nośniki elektroniczne  (opatrzone etykietą - patrz wymagania edytorskie
 • dyplomanci przy podpisywaniu suplementu  są  zobowiązani do zwrotu legitymacji studenckiej bądź zlożenia jednego z oświadczeń:
  - o kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów
  - o zatrzymaniu legitymacji na okres wakacji

Dokumenty do obrony dyplomowej w trybie na odległość

Dokumenty należy złożyć na 5 dni przed obroną. (szczegółowe terminy w komunikatach)

Karta obiegowa
Studenci, którzy nie są zameldowani w Płocku proszeni są
o zgłoszenie się do Domu Studenta "Wcześniak"
ul. Dobrzyńska 5 w celu podstemplowania karty obiegowej.

Suplement

Studenci zobowiązani są do zgłoszenia się w Sekretariacie KNEiS  
na 30 min. przed planowanym terminem obrony w celu sprawdzenia
i podpisania suplementu do dyplomu.

Dyplomanci przy podpisywaniu suplementu  są  zobowiązani do zwrotu legitymacji studenckiej

Suplement do dyplomu jest dokumentem dołączanym do dyplomu ukończenia studiów. Oprócz formalnych informacji o przebytych studiach zawiera on dodatkowe informacje o absolwencie, które dowartościowują jego wykształcenie.
Dokumenty potwierdzające dodatkowe informacje, takie jak:

 • odbyte w czasie trwania studiów praktyki
 • zdobyte stypendia poza socjalnym np. stypendia Ministra Edukacji
 • pełnione funkcje w Samorządzie Studentów (zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącego Samorządu Studentów w Warszawie)
 • czynny udział w pracach naukowych i kołach naukowych (zaświadczenie potwierdzone przez opiekuna Koła Naukowego)
 • publikacje naukowe (tytuł, nazwa i nr czasopisma naukowego lub nazwa wydawnictwa i rok wydania)
 • referaty prezentowane na konferencjach naukowych (tytuł referatu, nazwa konferencji, miejscowość i data)

należy złożyć w Sekretariacie do 29 maja b.r.

Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje również odpisy suplementu w tłumaczeniu na język angielski ( maksymalnie 3 szt.)     

Dyplom w języku obcym (dla osób chętnych)

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

 • złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku obcym (wzory wniosków)
 • 1 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na indywidualny numer rachunku bankowego.

Osoby wznawiające studia na obronę pracy dyplomowej zobowiązane są do wniesienia dodatkowo opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na indywidualne konto bankowe dostępne w systemie USOS:

Formularze do pobrania

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych do pobrania z apd.usos.pw.edu.pl/

Kwestionariusz absolwenta

Wzór wniosku o korektę tematu pracy dyplomowej

Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej

Formularz "Monitorowanie Kariery Zawodowej Absolwenta"

Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość

Oświadczenie o przystąpieniu do obrony na terenie uczelni - załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2020

Karta obiegowa [pdf] [doc]

Oświadczenie o zatrzymaniu legitymacji

Dokumenty do obrony dyplomowej w trybie na odległość

 1. Oświadczenie o autorstwie pracy – APD
 2. Kwestionariusz absolwenta
 3. Formularz „Monitorowanie kariery zawodowej absolwenta”
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 5. Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość

Opcjonalnie

 1. Oświadczenie o zatrzymaniu legitymacji
 2. Wniosek o dodatkowe odpisy