Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w: 

 1. Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 2. Wymaganiach edytorskich dla prac dyplomowych 
 3. Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość
 4. Zasadach utajnienia pracy dyplomowej - Zarządzenie nr 106/2020 Rektora PW z dnia 06 października 2020 r.
 5. Zarządzeniu nr 113/2020 Rektora PW w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.
 6. Instrukcji archiwizowania prac dyplomowych w systemie APD 

Informacje dla dyplomantów – prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami i ich załącznikami

Egzaminy dyplomowe w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą odbywać się w trybie zdalnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW lub na terenie Uczelni  z zachowaniem wszelkich możliwych zasad i wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych i w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

Egzamin dyplomowy w trybie stacjonarnym
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest :
1. zaliczenie:

 • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyk,
 • egzaminu z języka obcego.

2. zamieszczenie pracy dyplomowej w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych zgodnie z instrukcją archiwizowania prac dyplomowych
3. złożenie do skrzynki podawczej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych umieszczonej przy portierni GG niżej wymienionych dokumentów w zamkniętej opisanej kopercie A4 co najmniej 5 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

 • wniosku o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z §30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW,
 • podpisanego oryginał oświadczenia o samodzielności autorstwa pracy dyplomowej ("oświadczenie o udostępnieniu" z systemu USOS APD)
 • 4 fotografii o wymiarach 35x45 mm (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego)
 • wypełnionego formularza "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta",
 • wypełnionego formularza z danymi osobowymi,
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
 • 1 egzemplarza pracy dyplomowej w wersji papierowej wydrukowanej zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przygotowanej do oprawienia (zniesienie obowiązku pobierania okładki z Sekretariatu do oprawienia).

4. złożenie w dniu obrony wypełnionego oświadczenia studenta przystępującego do złożenia egzaminu dyplomowego na terenie Uczelni (Oświadczenie o przystąpieniu do obrony na terenie uczelni - załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2020). Oświadczenie datowane jest na dzień złożenia egzaminu dyplomowego i przedkładane jest Komisji Egzaminacyjnej. 
Suplement – student potwierdza dane zawarte w suplemencie w dniu obrony w Sekretariacie.

Zaświadczenie o ukończeniu studiów - kopia zaświadczenia na wniosek dyplomanta, będzie wysyłana na jego adres mailowy w domenie @pw.edu.pl

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest :
1. zaliczenie:

 • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyk,
 • egzaminu z języka obcego.

2. zamieszczenie pracy dyplomowej w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych zgodnie z instrukcją archiwizowania prac dyplomowych
3. przesłanie na adres mailowy dziekanat.knes@pw.edu.pl Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych skanów n/w dokumentów w formacie pdf co najmniej na 7 dni przed planowaną datą obrony. /Oryginały papierowe tych dokumentów student składa nie później niż do dnia obrony pracy dyplomowej do skrzynki podawczej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych umieszczonej przy portierni GG/:

 • wniosku o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z §30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW,
 • podpisanego oryginał oświadczenia o samodzielności autorstwa pracy dyplomowej ("oświadczenie o udostępnieniu" z systemu USOS APD)
 • 4 fotografii o wymiarach 35x45 mm (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego) w pliku JPG
 • wypełnionego formularza "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta",
 • wypełnionego formularza z danymi osobowymi,
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
 • W przypadku obrony zdalnej pracę składamy wraz z oryginałami dokumentów nie później niż do dnia obrony pracy dyplomowej do skrzynki podawczej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych umieszczonej przy portierni GG; nie przesyłamy wersji pdf na skrzynkę mailową.

4. wypełnionego oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość ( Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość zał. Nr 2 do zarządzenia 99/2020).
Suplement – W przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Sekretariat przesyła na indywidualne konto pocztowe w domenie @pw.edu.pl suplement do dyplomu w celu sprawdzenia i potwierdzenia poprawności zawartych w nim danych. Pliki będą kodowane. Student ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w suplemencie i odesłanie wiadomości zwrotnej („Potwierdzam prawidłowość danych” lub „Dane błędne w punkcie…”) najpóźniej do dnia obrony

Zaświadczenie o ukończeniu studiów - kopia zaświadczenia na wniosek dyplomanta, będzie wysyłana na jego adres mailowy w domenie @pw.edu.pl

Informacje dodatkowe dla dyplomantów
Suplement do dyplomu jest dokumentem dołączanym do dyplomu ukończenia studiów. Oprócz formalnych informacji o przebytych studiach zawiera on dodatkowe informacje o absolwencie, które dowartościowują jego wykształcenie.
Dokumenty potwierdzające dodatkowe informacje, takie jak:

 • odbyte w czasie trwania studiów dodatkowe praktyki (poza programem)
 • zdobyte stypendia poza socjalnym np. stypendia Ministra Edukacji
 • pełnione funkcje w Samorządzie Studentów (zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącego Samorządu Studentów w Warszawie)
 • czynny udział w pracach naukowych i kołach naukowych (zaświadczenie potwierdzone przez opiekuna Koła Naukowego)
 • publikacje naukowe (tytuł, nazwa i nr czasopisma naukowego lub nazwa wydawnictwa i rok wydania)
 • referaty prezentowane na konferencjach naukowych (tytuł referatu, nazwa konferencji, miejscowość i data)

należy przesłać drogą mailową do Sekretariatu najpóźniej na 14 dni przed obroną
Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje również odpisy suplementu w tłumaczeniu na język angielski ( maksymalnie 3 szt.)     
Dyplom w języku obcym (dla osób chętnych)
Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - formularz dostępny w Sekretariacie,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami edytorskim zaopiniowaną przez promotora,
 • podpisane streszczenie w języku polskim i angielskim pracy dyplomowej i zaopiniowane przez promotora,
 • 1 fotografii (wymiar fotografii musi spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego),
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (20 PLN w przypadku dyplomantów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020).

Osoby wznawiające studia na obronę pracy dyplomowej zobowiązane są do wniesienia dodatkowo opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na indywidualne konto bankowe dostępne w systemie USOS

Formularze do pobrania

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych do pobrania z apd.usos.pw.edu.pl/

Kwestionariusz absolwenta

Wzór wniosku o korektę tematu pracy dyplomowej

Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej

Formularz "Monitorowanie Kariery Zawodowej Absolwenta"

Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość zał. Nr 2 do zarządzenia 99/2020

Oświadczenie o przystąpieniu do obrony na terenie uczelni - załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2020

Karta obiegowa [pdf] [doc]

Oświadczenie o zatrzymaniu legitymacji