Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Formularze