Statut

1. Koło nosi nazwę: KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

2. Koło działa przy Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska PW w Płocku.

3. Koło korzysta z osobowości prawnej PW.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat: Problemy Inżynierii Środowiska oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

- udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie,

- organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

6. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową Koła.

7. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

9. Członek Koła ma prawo:

- czynnego uczestniczenia w pracach Koła,

- korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło,

- udziału w Walnym Zebraniu,

- czynne i bierne prawo wyborcze.

10. Członek Koła ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,

- terminowo wywiązywać i z powierzonych prac.

11. Członkostwo ustaje na skutek:

- wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,

- wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.

12. Organami Koła są:

- Zarząd liczący 3 osoby:

  • Przewodniczący
  • Wiceprzewodniczący
  • Sekretarz

- Walne Zebranie,

- Opiekun Naukowy.

13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 2 lat akademickich.

14. Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,

- organizowanie i kierowanie praca Koła,

-  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- określanie kierunków pracy Koła,

- wybór oraz wcześniejsze - za zgodą Opiekuna Naukowego - odwołanie Zarządu,

- zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

16. Walne zebranie

- Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku,

- Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun Naukowy - na wniosek 10% członków.

17. Uchwały organów Koła zapadają zwykle większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy. Do kompetencji Opiekuna naukowego należy:

- zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,

- rozstrzyganie sporów członkowskich,

- reprezentowanie Koła poza Uczelnia,

- zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizacje celów Koła. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powag lub interes Uczelni.

18. Praca organów Koła ma charakter społeczny.

19. Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze:

- środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelni z jej budżetu,

- adresowanych na Koło, a przekazywanych przez donatorów na konto Uczelni,

- wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami.

20. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

- uchwały Walnego Zebrania,

- decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,

- wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

21. Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie, zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora.