Historia

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej (KNIS) powstało w 1976 r. przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, specjalności Urządzenia Sanitarne Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Założycielem i Opiekunem naukowym Koła przez 18 lat (do 1994 roku włącznie) był doc. dr Bolesław Krzysztofik.

Bolesław Krzysztofik

Koło zajmowało się organizowaniem: seminariów naukowych, obozów naukowych (Twierdza Wisłoujście - Gdańsk i inne obozy na Wybrzeżu, Płock - "Brzeźnica"), praktyk wakacyjnych, wycieczek naukowych krajowych (Kraków, Toruń, Szczecin, Warszawa, Poznań) i zagranicznych (Moskwa, Leningrad), wyświetlaniem filmów - tematyka: Problemy Inżynierii Środowiska: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, ochrona gleby, powietrza, gospodarka odpadami.

Od 1979 r. rokrocznie, w maju lub czerwcu, organizowane są Sympozja Kół Naukowych pod hasłem AQUA, nt. Inżynierii Środowiska, obejmujące zagadnienia: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego i pomieszczeń, ochrona gleby. Sympozja te odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej w Płocku i mają charakter ogólnokrajowy i międzynarodowy. Umożliwiają studentom i młodym pracownikom naukowym zaprezentowanie własnego dorobku badawczego. W latach 1992-1994 Sympozja organizowano wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Higieny i Profilaktyki Akademii Medycznej w Warszawie. Na każdym Sympozjum są drukowane materiały konferencyjne, bezpłatne dla autorów referatów.

Od 1995 r. do końca 2004 r. opiekunką naukową KNIS-u była dr Maria Krzechowska. Pod jej kierunkiem zorganizowano w czerwcu 1995 r., na terenie Politechniki Warszawskiej w Płocku, XVI Sympozjum AQUA `95 i pierwszą Wystawę-Targi z udziałem firm zajmujących się problemami inżynierii środowiska (aparatura, sprzęt, projekty, usługi komputerowe, sprzęt audio-wizualny, wydawnictwa poligraficzne).

Maria Krzechowska

 W 1998 r. Koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (KNIŚ). Wraz ze zmianą nazwy zmodyfikowano nieco logo Koła, które w pierwotnej formie zaprojektowane zostało przez byłych studentów Inżynierii Środowiska - Marka Ostrowskiego, Pawła Podwójciego, Jacka Smyczyńskiego i Piotra Łapińskiego.

W ostatnich latach KNIŚ nawiązało również współpracę z zagranicznymi uczelniami oraz uczestniczyło między innymi w konferencjach międzynarodowych.

W 2005 roku opiekunem Koła został dr inż. Paweł Podwójci który w latach 1993-1996 jako student pełnił funkcję przewodniczącego.

Od roku akademickiego 2013/2014 opiekę nad Kołem sprawuje dr inż. Bożena Piątkowska.