Działalność naukowa

Największym cyklicznym przedsięwzięciem naukowym realizowanym przez KNIŚ jest Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika – AQUA

„Problemy Inżynierii Środowiska”. W 2014 roku odbyło się już po raz trzydziesty czwarty.

Współorganizatorami Sympozjum, tak jak w latach poprzednich, było Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Komisja Regionalna w Płocku oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Komisja Regionalna w Płocku. Ponadto, nasze działania wspiera Starostwo POWIATU PŁOCKIEGO, Spółka z o.o. „WODOCIĄGI PŁOCKIE”, PKN ORLEN S.A.
w Płocku. Podczas obrad przedstawiano referaty w sekcjach: WODA, ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE, ODPADY, GLEBA, POWIETRZE i INNE. Przedstawiono m.in. wyniki badań nad rozwojem biofilmu, produktami ubocznymi w sieci wodociągowej, zwiększaniem skuteczności ozonowania wody; przepustowością hydrauliczną sieci kanalizacji deszczowej, samoczyszczeniem kanałów ściekowych,  możliwościami wykorzystania osadów ściekowych, wspomaganiem procesu stabilizacji osadów; energetycznym wykorzystaniem odpadów, stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
z uwzględnieniem ostatniej reformy w tym obszarze. Nie zabrakło wystąpień poświęconych aktualnym problemom ochrony przeciwpowodziowej, które były szczególnie interesujące z powodu specyfiki regionu płockiego zagrożonego wystąpieniem powodzi kilka razy w roku.

Teksty prezentowanych referatów zamieszczane są w publikacji „Problemy inżynierii środowiska”  towarzyszącej Sympozjum. Jest to zbiór opracowań przygotowanych przez studentów i ich opiekunów naukowych. W roku 2014 były to prace z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; Akademii Jana Długosza w Częstochowie; Instytutu Eksploatacji i Technologii w Radomiu; Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen”; Politechniki Częstochowskiej: Wydz. Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydz. Zarządzania; Politechniki Lubelskiej; Politechniki Rzeszowskiej; Politechniki Śląskiej
w Gliwicach; Politechniki Warszawskiej: Wydz. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydz. Inżynierii Środowiska, Wydz. Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Politechniki Wrocławskiej; Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie; Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu Medycznego w Jordanii; Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu; Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydz. Nauk Technicznych, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej; Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego; Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie. W maju 2015 roku odbędzie się jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA.

Członkowie Koła/przyszli inżynierowie uczestniczą w szkoleniach współorganizowanych
z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, zwiedzają targi POLEKO
oraz wyjeżdżają na wizyty studyjne do firm z branży sanitarnej (np. Geberit i Danfoss) oraz obiektów ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady utylizacji odpadów).

KNIŚ prowadzi współpracę ze szkołami średnimi oraz gimnazjami w celu zainteresowania młodzieży zagadnieniami  inżynierii środowiska. Uczniowie w ramach realizacji projektu „Ekoedukacja
z KNIŚ” uczestniczą w warsztatach realizowanych
w warunkach laboratoryjnych na uczelni oraz biorą udział w zajęciach terenowych, odwiedzają razem
z członkami Koła obiekty ważne dla ochrony środowiska.