Badania i nauka

Kierunki działalności naukowo-badawczej
  • badania podłoża gruntowego pod konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • badania konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz ich elementów
  • badania trwałości materiałów i konstrukcji
  • badania odporności korozyjnej tworzyw cementowych i ceramicznych
  • badania i normowanie procesów technologicznych w budownictwie
  • analiza efektywności procesu budowlanego
  • badania energooszczędności budynków
  • ocena rozkładu temperatury w obiektach o różnym przeznaczeniu
  • optymalizacja wykorzystania konstrukcji pomocniczych na budowie
Oferta usługowa
Ekspertyzy i opinie konstrukcyjno-budowlane dotyczące istniejących obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, rolniczego, komunalnego i specjalnego w zakresie:
  - diagnostyki stanu konstrukcji nośnych,
  - pomiarów i oceny przemieszczeń statycznych i dynamicznych,
  - badania uszkodzeń korozyjnych, termicznych, wytrzymałościowych,
  - obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i dynamicznych,
  - obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych,
  - oceny bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych i całych obiektów,
  - koncepcji i projektów napraw, remontów, modernizacji i rekonstrukcji,
  - nadzoru technicznego nad realizacją specjalistycznych robót budowlanych,
Badania i ekspertyzy geotechniczne podłoża gruntowego,
Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie budownictwa,
Prace geodezyjne,
Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych oraz studiów podyplomowych.