Statut

§ 1

Nazwa koła: Koło Naukowe Mechaników ROTOR.

§ 2

Koło prowadzi działalność na Politechnice Warszawskiej fili w Płocku.

§ 3

Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.

§ 4

Cele Koła:

 1. umożliwienie jego członkom poszerzania wiedzy związanej z tematyką studiów na kierunku mechanicznym,
 2. pomoc w rozwijaniu wspólnych zainteresowań członków Koła.

§ 5

Cele powyższe Koło realizuje przez:

 1. organizowanie spotkań dotyczących działalności Koła,
 2. udział w pracach badawczych,
 3. organizowanie wyjazdów związanych z tematyką poruszaną w Kole,
 4. organizowanie szkoleń.

§ 6

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Politechniki Warszawskiej fili w Płocku.

§ 7

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW fili w Płocku lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§ 8

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

§ 9

Członek Koła ma prawo:

 1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
 2. korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło,
 3. udziału w Walnym Zebraniu,
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego (nie dotyczy członków honorowych).

§ 10

Członek Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
 2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

§ 11

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wykluczenia
  - dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła niezgodnego ze statutem Koła, statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
 2. wykreślenia
  - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.

§ 12

Organami Koła są:

 1. Zarząd liczący 5 osób,
 2. Walne Zebranie.

§ 13

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
 2. organizowanie i kierowanie pracą Koła,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie kierunków pracy Koła,
 2. wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
 3. zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

§ 16

Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku.

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków.

§ 18

Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

§ 19

 1. Opiekun Naukowy wspiera i koordynuje działalność Koła,
 2. Dyspozycje Zarządu Koła dotyczące środków przyznanych przez Uczelnię wymagają akceptacji Opiekuna Naukowego.

§ 20

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

§ 21

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 22

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze:

 1. środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
 2. adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,
 3. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami.

§ 23

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 1. uchwały Walnego Zebrania,
 2. decyzji Rektora, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
 3. wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

§ 24

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Rektora.