Zasady studiowania

Zasady studiowania

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy wykorzystaniu MS Teams oraz specjalistycznego oprogramowania przedsiębiorstwa SoftHard S.A. z Płocka, interaktywnego arkusza kalkulacyjnego Excel, platformy Moodle i innych narzędzi cyfrowej edukacji. Dzięki temu zajęcia będą mogły być poprowadzone przez wysokiej klasy specjalistów/ praktyków z odległych części Polski..

Na koniec pierwszego i drugiego semestru słuchacz przystąpi do testu semestralnego (test wiedzy) obejmujący treści z grup przedmiotów realizowanych w danym semestrze.

Warunkiem otrzymywania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z semestralnych testów wiedzy oraz opracowanie pracy końcowej, która zostanie pozytywnie oceniona a następnie obroniona przed Komisją.

Zasady studiowania