Rachunkowość i podatki od podstaw

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki od podstaw” to najnowsza oferta Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Studia są adresowane dla każdego, kto chce nie tylko poznać, ale także nauczyć się w praktyce na czym polega:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
 • rozliczenie pracowników z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku VAT oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, że niezależnie od tego, jakie posiadasz wykształcenie (ekonomiczne, czy nieekonomiczne), to nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków w odniesieniu do:

 • mikro i małych przedsiębiorstw, które korzystają z uproszczonych form opodatkowania,
 • przedsiębiorstw podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości.

Co wyróżnia studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki od podstaw”:

 • przewaga zajęć praktycznych – na ćwiczeniach praca z dokumentami i ewidencjami podatkowymi w formie papierowej, a na zajęciach laboratoryjnych nauka przy wykorzystaniu oprogramowaniu dedykowanemu ewidencjom podatkowym, księgom rachunkowym, czy rozliczeniom z ZUS,
 • ćwiczenia i laboratoria poprowadzą praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym, którzy wiedzą co jest ważne w praktyce,
 • zajęcia wykładowe będą realizowane w trybie zdalnym aby szanować czas Słuchaczy i jednocześnie umożliwić poprowadzenie tych zajęć przez wybitnych specjalistów z odległych od Płocka miejscowości,
 • nauczyciele to poza kadrą dydaktyczną Politechniki Warszawskiej, właściciele biura rachunkowych, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, pracownicy Ministerstwa Finansów, księgowi, pracownicy instytucji podatkowych,
 • miła atmosfera i ogromna życzliwość oraz chęć przekazania wiedzy ze strony nauczycieli,
 • zapewnienie pakietu dydaktycznego składającego się z podręczników i ewidencji podatkowych.

W ramach zajęć nabędziesz umiejętności między innymi z zakresu:

 • ustalania podatku w ramach karty podatkowej,
 • prowadzenia ewidencji przychodów i ustalania zaliczki na podatek dochodowy w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i podatku liniowego,
 • księgowania na kontach w ramach tak zwanej pełnej rachunkowości (księgi rachunkowe),
 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku (sporządzanie bilansu),
 • rozróżniania i klasyfikowania przychodów oraz kosztów (sporządzanie rachunku zysków i strat),
 • rozliczania z tytułu podatku od towaru i usług (VAT),
 • rozliczania z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczania z tytułu składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.