Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w oraz w Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WBMiP

Zasady utajnienia pracy dyplomowej zawiera Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PW z dnia 28 września 2015 r.

Wymagania edytorskie dla prac dyplomowych

Instrukcja archiwizowania i recenzowania prac dyplomowych  w module  APD systemu USOS oraz sprawdzania prac dyplomowych systemem OSA  

Informacje dla dyplomantów

Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez kierującego pracą w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych) powinien być złożony zgodnie z §20 pkt. 9 Regulaminu studiów w PW.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie (pokój 215 dla studentów studiów stacjonarnych lub pokój 213 dla studentów studiów niestacjonarnych) niżej wymienionych dokumentów co najmniej jeden tydzień przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

  • indeksu,
  • 4 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm  (fotografie muszą spełniać te same wymagania, co fotografie do dowodu osobistego)
  • wypełnionego formularza "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwenta",
  • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS ,
  • przedstawienia dowodu osobistego.

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie karty obiegowej w ciągu 7 dni od złożeniu egzaminu dyplomowego.

Osoby wznawiajace studia na obronę pracy dyplomowej zobowiązane są do wniesienia dodatkowo opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na indywidualny numer rachunku bankowego.

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - formularz dostępny w Dziekanacie
  • 1 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm,
  • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na indywidualny numer rachunku bankowego.

W związku z § 18 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej ustalono następujące terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Forma i poziom studiów Liczba semestrów Termin złożenia pracy dyplomowej Terminy egzaminu dyplomowego
Termin podstawowy Termin dodatkowy**)

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

8  do około 10 IX*)

15 VI – 15 VII

1 IX – 15 IX

1 XII – 10 I

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

I stopnia

7  do około 1 II*)

1 II – 10 II

1 III – 15 III

1 V – 30 V

Studia stacjonarne

i niestacjonarne

II stopnia

3 do 1 III 1 III – 30 III 1 VI – 30 VI

*)  najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem kolejnego semestru

**) w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego i wznawiające studia na podstawie § 16 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, mogą przystępować do egzaminu dyplomowego w dowolnym z terminów podstawowych lub dodatkowych.

Formularze do pobrania