Badania i nauka

Tematyka prac  naukowo-badawczych prowadzonych  w Zespole:

Dynamika układów dyspersyjnych:

 • Identyfikacja wzajemnej zależności kinetyki agregacji i struktury powstających agregatów.
 • Właściwości roztworowe rozpuszczonych makromolekuł.
 • Struktury agregatów asfaltenów naftowych.
 • Zjawiska dyfuzji w środowiskach zatłoczonych i rozrzedzonych.
 • Ruch ziaren i kropel w płynach.
 • Hydrodynamika złóż fluidalnych (w tym zorganizowanych).
 • Hydrodynamika skruberów kroplowych (spray scrubbers).
 • Suszenie rozpyłowe (spray drying).
 • Układy mikrofluidyczne.

Produkcja biopaliw z biomasy roślinnej i odpadowej:

 • Analiza dostępności i ocena przydatności różnych typów biomasy do produkcji biopaliw,
  w tym biowodoru.
 • Modelowanie i symulacje komputerowe procesów.
 • Bilansowanie masy i energii.
 • Analiza ekonomiczna i analiza wrażliwości.

Optoelektronika światłowodowa w metrologii:

 • Modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa i realizacja czujników światłowodowych wykorzystywanych w metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Optymalizacja termicznego łączenia jednomodowych światłowodów różnych standardów wykorzystywanych w metrologii.
 • Dobór składu chemicznego rdzenia i płaszcza światłowodów oraz ich parametrów geometrycznych, które umożliwią ich wykorzystanie w różnych zastosowaniach metrologicznych.
 • Projektowanie zdalnych światłowodowych systemów pomiarowych i kontrolno-zabezpieczeniowych.

Termodynamika układów wielofazowych i wieloskładnikowych:

 • Równowaga termodynamiczna w układach ciało stałe – roztwór elektrolitu – faza gazowa z dodatkiem bezwodnika.
 • Wpływ równowagi termodynamicznej na charakterystyki pracy skruberów kroplowych.

Ochrona środowiska:

 • Odsiarczanie gazów spalinowych z konwencjonalnych elektrowni (FGD – flue gas desulfurization).
 • Odazotowanie gazów spalinowych z konwencjonalnych elektrowni (deNOx).

Budowa urządzeń pomiarowych:

 • Wielkości elektrycznych.
 • Analitycznych (głównie medycznych).
 • Grawimetrycznych (waga kwarcowa).
 • Z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej do obróbki sygnałów.