Dydaktyka

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów z niżej wymienionych przedmiotów:

kierunek inżynieria środowiska:
chemia
geometria wykreślna i grafika inżynierska
biologia i ekologia
ochrona środowiska
materiałoznawstwo
hydrologia, meteorologia, klimatologia
technologia wody i ścieków
wodociągi i klimatyzacje
instalacje sanitarne
podstawy gospodarki odpadami
gospodarka wodno-ściekowa
metody oczyszczania gazów odlotowych
pracownia problemowa
automatyzacja w inżynierii sanitarnej
technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
eksploatacja wodociągów i kanalizacji
specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków
komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji
prawo i ekonomika w inżynierii środowiska
geometria wykreślna i rysunek techniczny
grafika inżynierska
podstawy programowania
materiałoznawstwo
hydrologia i nauki o ziemi
ochrona powietrza
gospodarka odpadami
gospodarowanie wodą i ochrona wód


kierunek budownictwo:
hydraulika i hydrologia II
prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska