Badania i nauka

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze z zakresu:
- badania wody i ścieków
- gospodarki ściekowej i osadowej w oczyszczalniach ścieków
- podstaw metodycznych ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) oczyszczalni ścieków oraz osadów ściekowych wykorzystywanych rolniczo bądż przyrodniczo
- badania bioróżnorodności w środowisku w aspekcie przemian i akumulacji glebowej materii organicznej jako głównego akumulatora węgla w środowisku
- badania zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleb
- projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
- problematyki zapotrzebowania na wodę, funkcjonowania, eksploatacji oraz oceny ryzyka niekorzystnych zjawisk zachodzących w systemach zaopatrzenia w wodę
- analizy zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym z uwzględnieniem strat pozornych.