Opłaty

UWAGA !!!

Informujemy, iż wszelkich opłat związanych ze studiami począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Sekretariatu KNEiS

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów proszone są o zapoznanie się z instrukcją pokazującą jak uzyskać informację o numerze konta.

Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

 

Opłaty za studia podyplomowe

 

Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

 

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

 

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

 

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Terminarz i zasady wnoszenia opłat 

Formularze