Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w: 

 1. Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 2. Wymaganiach edytorskich dla prac dyplomowych 
 3. Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość
 4. Zasadach utajnienia pracy dyplomowej - Zarządzenie nr 106/2020 Rektora PW z dnia 06 października 2020 r.
 5. Zarządzeniu nr 113/2020 Rektora PW w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.
 6. Instrukcji archiwizowania prac dyplomowych w systemie APD 
 7. Zarządzenie nr 52/2021 Rektora PW z dnia 9/06/2021 w sprawie sposobu sporządzania w Politechnice Warszawskiej suplementu do dyplomu, odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim i angielskim oraz duplikatów

Informacje dla dyplomantów – prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami i ich załącznikami

Egzaminy dyplomowe w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą odbywać się w trybie zdalnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW lub na terenie Uczelni  z zachowaniem wszelkich możliwych zasad i wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych i w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest :
1. zaliczenie:

 • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyk,
 • egzaminu z języka obcego.

2. zamieszczenie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 • streszczenie w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
 • słów kluczowych w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
 • pracy dyplomowej w pliku PDF po zaakceptowaniu przez promotora.

3.  złożenie do skrzynki podawczej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych umieszczonej przy portierni GG niżej wymienionych dokumentów w zamkniętej i opisanej kopercie A4 nie później niż 5 dni przed planowana datą egzaminu dyplomowego:

 • podpisany oryginał oświadczenia o samodzielności autorstwa pracy dyplomowej ("oświadczenie o udostępnieniu" z systemu USOS APD),
 • wypełnione oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (tylko w przypadku egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym),
 • potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (dotyczy dyplomantów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020),
 • 1 egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej papierowej wydrukowanej zgodnie z wymogami edytorskimi (okładka do pracy dyplomowej pobierana jest w sekretariacie),
 • w przypadku pracy dyplomowej o statusie "utajniona" 2 egzemplarze pracy dyplomowej papierowej wydrukowanej zgodnie z wymogami edytorskimi i oprawionej w miękkie okładki termo-bindowane w zaklejonej kopercie, opisanej zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 106/2020
 • ewentualne zaświadczenia do suplementu o działalności społecznej w PW, pracach naukowych i organizacyjnych w kołach naukowych, czynnym udziale w organizacjach studenckich PW

eObiegówka – elektroniczna Karta obiegowa dostępna jest w systemie USOSweb.(w tym także ankieta Biura Karier – Monitorowanie Karier Zawodowych Studentów). Należy sprawdzić czy nie ma zobowiązań wobec Uczelni

Suplement – od 1 lipca 2021 zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 52/2021 z dnia 9 czerwca 2020 r. student ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w suplemencie korzystając z systemu USOSweb.

Osoby ubiegające się o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego kontaktują się z Sekretariatem w sprawie wytycznych.
Składają:

 • wniosek o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej oraz postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS.

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i wznawiające studia na podstawie § 15 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, mogą przystępować do egzaminu dyplomowego w dowolnym z terminów podstawowych lub dodatkowych.

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinny złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (na jeden z wybranych języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski),
 • stronę tytułową pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami edytorskim zaopiniowaną przez promotora,
 • podpisane streszczenie w języku polskim i angielskim pracy dyplomowej i zaopiniowane przez promotora,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 PLN na numer indywidualnego konta bankowego wygenerowanego z systemu USOS (20 PLN w przypadku dyplomantów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020).

Zaświadczenie o ukończeniu studiów - kopia zaświadczenia na wniosek dyplomanta, będzie wysyłana na jego adres mailowy w domenie @pw.edu.pl

Formularze do pobrania

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych do pobrania z apd.usos.pw.edu.pl/

Wzór wniosku o korektę tematu pracy dyplomowej

Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość zał. Nr 2 do zarządzenia 99/2020

Oświadczenie o przystąpieniu do obrony na terenie uczelni - załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2020

Oświadczenie o zatrzymaniu legitymacji