Aktualności Dziekanatu

Szkolenie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego. Szkolenie jest obowiązkowe i podlega ocenie, Termin szkolenia 16-21.10.2019 r. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie z BHP i popoż.

Szkolenie z Zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

21.10.2019 r. (poniedziałek) godz. 13:00-16:00 s. 48GG dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

22.10.2019 r. (wtorek) godz. 10:00-13:00 s. 62GG dla kierunku Technologia chemiczna 

24.10.2019 r. (czwartek) godz. 14:00-17:00 s. 62GG dla kierunków Budownictwo i Inżynieria środowiska

Szkolenie jest obowiązkowe i podlega ocenie.

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w r. ak. 2019/2020

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

  • W dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Auli GG (Płock, ul. Łukasiewicza 17) odbędzie się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego, podczas której  nastąpi złożenie przez Pana(-ią) ślubowania akademickiego (obecność obowiązkowa).
  • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 1 października 2019 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać login (numer PESEL lub e-mail) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy w PW. Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.
  • W dniu 1 października 2019 r. kandydaci przyjęci na studia mogą dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 2 października 2019 r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod adresem https://www.pw.plock.pl/Media/Files/Kandydaci/Rekrutacja-2019/Placowki-badania-lekarskie-2019.
  • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem https://www.pw.plock.pl/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec
  • Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc materialną można składać od dnia złożenia ślubowania w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza17, pokój 212). Akcja stypendialna będzie trwać w okresie 01-15.10.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).
  • Uroczysta 53. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w PW Filii w Płocku z udziałem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Ostateczny termin z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy o kolejnym ostatecznym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne", dla studentów, którzy nie zaliczyli w terminach wcześniejszych. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Niezaliczenie kursu będzie skutkowało brakiem rejestracji na kolejny semestr studiów.

Ostateczny termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 10-17 czerwca 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Dodatkowy termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.03.19 do 31.03.19. Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2.

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Dostęp do kursu "Przysposobienie biblioteczne dla Filii PW w Płocku" w terminie poprawkowym będzie aktywny w dniach 14-27 stycznia 2019. Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej

 Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego będzie prowadzone online w terminie 12-19.10.2018 r.  Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe.

Szczegóły rejestracji na szkolenie znajdziecie Państwo tutaj.

 

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

1 października 2018 r. rozpoczynają się zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. W godzinach 10:00-12:00 (zajęcia zawieszone) w Auli Gmachu Głównego przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbędzie się wydziałowa inauguracja, podczas której nastąpi akt immatrykulacji. Obecność jest obowiązkowa.

Rozkłady zajęć dostępne są w systemie USOSweb (zakładka Mój USOSweb / Plan zajęć) . Proszę w opcjach wybrać tydzień od 2018-10-01 do 2018-10-07. 

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest złożenie w Dziekanacie (pok. 215 piętro II) w dniu 01.10.2018 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

W ciągu 10 dni od podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji (17PLN) oraz indeksu (4PLN) na indywidulany numer rachunku bankowego widoczny w systemie USOSWeb  (zakładka Dla studentów / Rozliczenia). Warunkiem odebrania legitymacji studenckiej w dniu 1 października 2018 r. jest podpisanie umowy w Dziekanie (pok. 215 piętro II) oraz przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty.

 

Poczta elektroniczna

Zasady korzystania z poczty elektronicznej dla studentów opisano tutaj