Zarys programowy

Zarys programowy lektoratów języków obcych
dla osób kontynuujących naukę przygotowujących się do egzaminu na poziomie B2
(wg kryteriów Rady Europy)

Cele i treści programowe lektoratów w ramach czterech sprawności językowych:

a) rozumienie mowy ze słuchu
Doskonalenie już nabytych i kształtowanie nowych umiejętności komunikacyjnych:
- rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi,
- wyodrębnienie żądanej informacji,
- wyodrębnienie głównej idei całej wypowiedzi i jej fragmentów, śledzenie fabuły,
- określanie związków między poszczególnymi częściami wypowiedzi,
- określenie intencji wypowiedzi,
- określenie autora i adresata wypowiedzi,
Doskonalenie i kształtowanie umiejętności językowych:
- rozpoznawanie (nowych i przyswojonych) elementów językowych,
- rozpoznawanie przyswojonych i nowych wyrazów, grup wyrazowych, zadań,
- rozróżnianie wyrazów o podobnym brzmieniu,
- określanie znaczenia słów na podstawie tekstu lub podobieństw z językiem polskim lub innym językiem obcym,
- wskazywanie różnic informacyjnych między komunikatem wysłuchanym a jego ilustracją, bądź komunikatem wysłuchanym a przeczytanym tekstem,
- rozróżnianie intonacji.

b) sprawność mówienia
Doskonalenie już nabytych i kształtowanie nowych umiejętności komunikacyjnych:
- dobór słów, zwrotów i struktur zdaniowych odpowiadających sytuacji komunikacyjnej intencji autora celowi wypowiedzi,
- generowanie wypowiedzi z zastosowaniem zróżnicowanych elementów języka w różnorodnych sytuacjach w zgodzie z normami socjokulturowymi,
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych:
- czynne opanowanie struktur i modeli zdaniowych,
- tworzenie z przyswojonych wyrazów i połączeń wyrazowych zdań i komunikatów,
- formułowanie wypowiedzi poprzez kombinacyjne połączenie wyrazów, fraz i modeli zdaniowych,
- formułowanie dłuższych wypowiedzi.

c) czytanie
Doskonalenie już nabytych i kształtowanie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego:
- określanie tematu i wyodrębnianie myśli przewodniej całego tekstu i poszczególnych jego części,
- wyodrębnianie żądanej informacji,
- uogólnianie na poziomie fragmentów tekstu i jego całości,
- odróżnianie opinii od faktów,
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych:
- rozpoznawanie i rozróżnianie form gramatycznych,
- rozpoznawanie wyrazów na podstawie ich budowy bądź znaczenia,
- określanie znaczeń nieznanych wyrazów na podstawie analizy słowotwórczej lub kontekstów.
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie techniki czytania:
- wykształcenie skojarzeń między znakiem graficznym a dźwiękiem (prawidłowa wymowa),
- zwiększenie tempa czytania (cichego),
- kształtowanie nawyku posługiwania się słownikiem.

d) sprawność pisania
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych:
- tworzenie zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat,
- stosowanie środków językowych adekwatnych do określonej formy wypowiedzi, stylu wypowiedzi, celu komunikatu, intencji autora,
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych:
- czynne opanowanie fraz i modeli zdaniowych,
- tworzenie zdań z przyswojonych wyrazów, połączeń wyrazowych i fraz,
- formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem kombinacyjnych połączeń wyrazów, fraz i modeli zdań.