FAQ

Gdzie szukać informacji o Zespole Lektorów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku?
Adres internetowy: www.pw.plock.pl/zl
Sekretariat ZL - pokój 218, II piętro w Gmachu Głównym, ul. Łukasiewicza 17
Tablice ogłoszeniowe ZL (II piętro, obok pokoju 228)
Kierownik ZL (pokój 218)
Co to znaczy „egzamin na poziomie B2”?
Poziom biegłości językowej B2 określa się jako poziom samodzielności według klasyfikacji Rady Europy (The Council of Europe. Common Reference Levels. Global Scale): „Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalna rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi, w szerokim zakresie tematów, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety tych rozwiązań.”
Jakim innym znanym egzaminom odpowiada stopień trudności egzaminu B2?
Poziom B2 odpowiada poziomem brytyjskiemu egzaminowi FCE, niemieckiemu egzaminowi pomiędzy ZD a ZMP, rosyjskiemu Międzynarodowemu Certyfikatowi Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina, francuskiemu DELF 2-ème Degré Unites A5 et A6, włoskiemu CELI 3 i hiszpańskiemu Diploma de Espanol (Nivel Intermedio).
Kiedy w trakcie studiów odbywa się nauka języka obcego?
Przysługujące studentowi 180 godzin zostało podzielone na 3 moduły po 60 godzin. Zgodnie z siatką godzin, dla KNEiS - moduły występują w semestrach: II, III i IV; dla WBMiP - w semestrach: III, IV i V, odpowiednio.
Czy sam dokonuję wyboru języka i poziomu grupy?
Student zobowiązany jest do przystąpienia do lektoratu z języka angielskiego kończącego się egzaminem na poziomie B2. Student przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w terminie wyznaczonym przez dziekana deklaruje wybór poziomu języka.
Jak rozumieć przydział do poziomu grupy lektorskiej?
W zależności od wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego określa się poziom studenta i przydział do grupy:

  • B1: poziom średni – są szanse na uzyskanie wysokiej oceny z egzaminu końcowego pod warunkiem intensywnej pracy przez okres trwania lektoratu.
  • B2: poziom średni wyższy – właściwie można przystępować do egzaminu już po dwóch semestrach nauki i liczyć na wynik bardzo dobry.

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Co zwalnia z egzaminu?
Równoznaczne ze zdaniem egzaminu B2 są niektóre certyfikaty językowe [zakładka: Egzamin końcowy]; wówczas wystarczy zgłosić się z oryginałem dyplomu do sekretariatu ZL (pok. 218) i uzyskać wpis do indeksu od zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.