Egzamin końcowy

 

  1. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B2, ustalonym zgodnie z opracowaną przez Radę Europy Tabelą poziomów kompetencji językowej (Competence Levels of the Council of Europe). Poziom B2 oznacza, że student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem  literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.
  2. Część pisemna egzaminu odbywa się dla całej Uczelni jednocześnie w czasie sesji zimowej, letniej i jesiennej danego roku akademickiego.
  3. Zapisy na egzamin ustny odbywają się w sekretariacie Zespołu Lektorów w terminach podanych do wiadomości studentów na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów i na stronie internetowej. Późniejsze wycofanie się z przystąpienia do egzaminu jest traktowane jako wykorzystanie terminu egzaminacyjnego.
  4. Część ustna egzaminu odbywa się w dniach następnych w tej samej sesji. Listę zdających oraz termin egzaminu ustnego podaje kierownik Zespołu Lektorów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.
  5. Student, decyzją lektora, może uzyskać zwolnienie z części ustnej egzaminu. Podstawą zwolnienia jest uzyskanie zaliczenia na ocenę minimum 4.0 z dwóch ostatnich modułów na poziomie egzaminacyjnym B2 pod warunkiem, że wszystkie trzy moduły są realizowane na poziomie egzaminacyjnym.
  6. Ocena z egzaminu jest łączna. Jeśli student nie zdał tylko części ustnej, to przy następnym podejściu nie musi ponownie zdawać części pisemnej. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie zarówno części pisemnej, jak i ustnej.

 

Suma punktów Ocena
100-91 5.0
90-82 4.5
81-73 4.0
72-64 3.5
63-55 3.0

 

W sprawach zaistniałych problemów związanych z egzaminami decyzje podejmuje Przewodniczący Podkomisji.

 

 

Elementy egzaminu

 

Część pisemna trwa 120 minut, można otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 45 punktów. Struktura egzaminu pisemnego: (1) rozumienie ze słuchu, (2) rozumienie tekstu pisanego, (3) funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa, (4) pisanie (list, wypracowanie lub raport).

 

Część ustna trwa 15 minut, egzamin zdaje się w parach. Zdający może otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów. Struktura egzaminu ustnego: (1) rozmowa wstępna – odpowiedzi na pytania egzaminatora, (2) przedyskutowanie w parze z drugim zdającym wylosowanego zagadnienia - tematy związane z życiem codziennym, uczelnią, zainteresowaniami i wydarzeniami bieżącymi.

Uznawane certyfikaty zewnętrze

Lista certyfikatów, na podstawie których można przepisać ocenę z egzaminu na poziomie B2 można znaleźć TUTAJ.

Procedura wydawania certyfikatu ACERT dla studentów studiów dziennych

Informacje dotyczące procedury wydawania certyfikatu ACERT.