Regulamin

Regulamin Płockiego Naukowego Koła Chemików

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Koła brzmi Płockie Naukowe Koło Chemików, zwane dalej Kołem.

§ 2

Koło działa przy Instytucie Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

§ 3

Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.

§ 4

Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

§ 5

Celami Koła są:

 • indywidualny rozwój naukowy jego członków dzięki pogłębianiu wiedzy teoretycznej
  i praktycznej w zakresie technologii chemicznej oraz pokrewnych jej dyscyplin z obszarów nauk ścisłych i technicznych,
 • kształcenie umiejętności pracy w zespole i innych kompetencji miękkich,
 • popularyzacja chemii wśród młodzieży szkolnej.

§ 6

Koło realizuje cele, o których mowa w § 5, przez:

      1)          rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych;

      2)          organizowanie konferencji, seminariów i odczytów związanych z realizacją celów Koła
                   oraz uczestnictwo w takich inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;

      3)          przeprowadzanie pokazów chemicznych adresowanych do dzieci i młodzieży w trakcie
                   pikników naukowych, targów, drzwi otwartych i tym podobnych wydarzeń;

      4)          organizację wycieczek do ośrodków badawczych i zakładów przemysłu chemicznego;

      5)          prowadzenie interaktywnych zajęć z chemii dla uczniów gimnazjów oraz szkół
                   ponadgimnazjalnych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

§ 7

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.

§ 8

Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent Politechniki Warszawskiej, doktorant, nauczyciel akademicki lub inna osoba, która posiada szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§ 9

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka.
 2. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Członkostwo honorowe nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania, po przedstawieniu stosownego wniosku przez Zarząd Koła.

§ 10

Członek Koła ma prawo do:

      1)          uczestniczenia w Walnym Zebraniu;

      2)          korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem;

      3)          zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;

      4)          czynnego i biernego prawa wyborczego – nie dotyczy członków honorowych.

§ 11

Członek Koła ma obowiązek:

      1)          przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła;

      2)          aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;

      3)          terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań;

      4)          uczestniczyć w Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach;

      5)          dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej.

§ 12

Członkostwo ustaje na skutek:

      1)          wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej;

      2)          wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku utraty przez członka statusu studenta Politechniki Warszawskiej, nieusprawiedliwionej nieobecności na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu lub na wniosek samego członka;

      3)          śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

§ 13

Władzami Koła są:

      1)          Zarząd;

      2)          Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem.

§ 14

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego.
 2. Zarząd składa się z trzech członków Koła.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.

§ 16

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie na wniosek przedstawiony przez co najmniej 25% członków Koła.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:

      1)          reprezentowanie Koła;

      2)          kierowanie bieżącą działalnością Koła;

      3)          wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

      4)          przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła;

      5)          wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa w Kole;

      6)          podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 18

 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w semestrze.
 2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także na wniosek co najmniej 25% członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. W sprawach najważniejszych dla funkcjonowania Koła Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich członków zwyczajnych, a nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od daty Zebrania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

      1)          określanie kierunków pracy Koła;

      2)          wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;

      3)          uchwalanie zmian w Regulaminie Koła;

      4)          podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

§ 20

Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

§ 21

 1. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

§ 22

 1. Opiekunem naukowym Koła może być pracownik Politechniki Warszawskiej.
 2. Opiekun naukowy Koła wybierany jest na czas nieokreślony.

§ 23

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

            1)   wspieranie i koordynacja działalności Koła;

            2)   zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i finanse Koła

§ 24

 1. Praca w Kole ma charakter społeczny.
 2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

            1)    przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;

            2)    przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;

            3)    wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami;

            4)    dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Zmiany dotyczące Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

§ 26

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

            1)    uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła;

            2)    decyzji Rektora o wykreśleniu z Rejestru;

            3)    uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).