Informacje

Studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji, w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w innym państwie niż Polska, stosuje się zapisy art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe są proszeni o zarejestrowanie się w systemie informatycznym Rekrutacja PW (sposób postępowania podczas rejestracji i zapisów).

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty i jego kserokopia,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia 
  • wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dowodu osobistego i kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz.

 

Kursy dokształcające

O przyjęcie na kursy dokształcające może ubiegać się osoba, która nie musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty i jego kserokopia,
  • wypełniony wniosek – ankieta o przyjęcie na kurs dokształcający,
  • ewentualnie inne dokumenty i ich kserokopie zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć ich kserokopie oraz wniosek – ankietę.

 

Szkolenia

O przyjęcie na szkolenia może ubiegać się osoba, która nie musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty i jego kserokopia,
  • wypełniony wniosek – ankieta o przyjęcie na szkolenie,
  • ewentualnie inne dokumenty i ich kserokopie zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć ich kserokopie oraz wniosek – ankietę.