Doświadcz chemii VI

Doświadcz chemii VI

Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przedstawia inicjatywę skierowaną do uczniów chcących zdawać egzamin maturalny z chemii i organizuje cykl pięciu spotkań „Doświadcz chemii”.
Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą do 13.11.2018 do godziny 23:59. Wiadomość należy przesłać na adres e-mail kolo.pnkch@pw.edu.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę.

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:
• Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają drogą mailową chęć uczestnictwa, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu, a TRZY Z NAJLEPSZYM WYNIKIEM OTRZYMAJĄ NAGRODY! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.
• Test kwalifikacyjny odbędzie się 15.11.2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Godzinę testu oraz numer sali kandydaci otrzymają w wiadomości e-mail na adresy, z których wysłali zgłoszenia. 
• Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; Czas trwania około 2 godziny. 
• Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
• Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch. Tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań dotychczasowych edycji programu. Użytkowników Facebooka zapraszamy także na stronę wydarzenia.
• Z uwagi na to, że spotkania będą miały miejsce w godzinach, w których zwykle w szkołach trwają lekcje, osobom, które będą uczestniczyć w spotkaniach, będziemy każdorazowo wystawiać potwierdzenie obecności.

Regulamin projektu  „Doświadcz chemii”

 1. Organizatorem projektu „Doświadcz chemii” jest Płockie Naukowe Koło Chemików (PNKCh) we współpracy z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.
 2. Program „Doświadcz chemii” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią (w szczególności uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii w roku 2019).
 3. Projekt składa się z cyklu 5 spotkań, które będą odbywały się według harmonogramu (załącznik 1.)
 4. Zajęcia składające się z części wykładowej i laboratoryjnej (pokazy, a także doświadczenia wykonywane samodzielnie) będą prowadzone przez studentów PNKCh pod nadzorem pracowników Instytutu Chemii.
 5. Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Czas trwania każdego ze spotkań przewidziany jest na 2 godziny 15 minut (45 minut wykładu oraz 90 minut laboratorium). Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zajęć w porozumieniu z uczestnikami.
 6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie ponosi kosztów dojazdów uczestników.
 7. Podczas zajęć wykonywane będą zdjęcia, które zostaną wykorzystane na stronie internetowej PNKCh oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/pnkch).
 8. Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają drogą mailową chęć uczestnictwa, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data
  i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych
  w teście zostanie przyjętych do projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
 9. Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą od 31 października do 13 listopada 2018 (włącznie). Wiadomość należy przesłać na adres e-mail kolo.pnkch@pw.edu.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę.
 10. Przed rozpoczęciem testu jego uczestnikom zostaną przedstawione informacje wynikające
  z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy zostaną poproszeni
  o podpisanie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z tymi informacjami. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jego niepodpisanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w teście.
 11. Test kwalifikacyjny odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Termin testu oraz numer sali kandydaci otrzymają w wiadomości e-mail na adresy, z których wysłali zgłoszenia. Wyniki zostaną podane do wiadomości wszystkich kandydatów w dniu testu. Osoby zakwalifikowane oprócz wyników otrzymają wszelkie informacje potrzebne przed pierwszym spotkaniem.
 12. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma nieodpłatnie skrypt do zajęć.
 13. Trzy osoby z najwyższymi wynikami testu dostaną nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.
 14. Organizator na czas trwania zajęć laboratoryjnych zapewnia odzież ochronną (okulary ochronne, fartuch laboratoryjny, jednorazowe rękawiczki nitrylowe).
 15. Uczestnicy po każdym spotkaniu otrzymają potwierdzenie obecności na zajęciach, które w razie konieczności mogą przedstawić w szkole. Potwierdzenie to ma charakter informacyjny i nie musi być honorowane przez szkołę uczestnika jako usprawiedliwienie nieobecności na lekcjach.
 16. Na każdym spotkaniu należy posiadać ważną legitymację szkolną.
 17. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przestrzegania zasad BHP i p.poż. obowiązujących w pracowniach PW Filii w Płocku, z którymi zostaną zapoznani przed przystąpieniem do zajęć. W przypadku rażących naruszeń regulaminów organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z dalszego udziału w spotkaniach i poinformowania o zdarzeniu władz jego szkoły.
 18. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW. Fakt ten należy potwierdzić stosownym dokumentem.
 19. Osoby pełnoletnie aby móc uczestniczyć w zajęciach zobowiązane są wypełnić oświadczenie – załącznik 3. do regulaminu.
 20. Osoby niepełnoletnie aby móc uczestniczyć w zajęciach zobowiązane są posiadać zgodę rodzica – załącznik 4. do regulaminu.
 21. Cykl spotkań zakończy się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie.
 22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań lub ewentualnego zawieszenia bądź przerwania projektu.
 23. Wszelkie informacje dotyczące projektu będą wysyłane do uczestników na e-mail podany w zgłoszeniu.
 24. Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na www.pw.plock.pl/scn/PNKCh oraz www.facebook.com/pnkch.
 25. Zgłoszenie się do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

    

Załącznik 1. do regulaminu projektu „Doświadcz chemii”

Numer spotkania Temat spotkania Planowany termin Godzina
1. Chemia nieorganiczna 19.11.2018 14:00
2. Chemia analityczna 28.11.2018 14:00
3. Chemia organiczna 06.12.2018 14:00
4. Technologia produktów naftowych 12.12.2018 14:00
5. Technologia tworzyw sztucznych 18.12.2018 14:00

            

 

 

Załącznik 2. do regulaminu projektu „Doświadcz chemii”

 

Obowiązek informacyjny

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)- „RODO”.  Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu „Doświadcz chemii”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Pana w projekcie.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 12 miesiącach.

W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

…………………, ……..……………………………………

data,                                                    podpis

  

 

Załącznik 3. do regulaminu projektu „Doświadcz chemii”

……………………………, ……………………….

miejscowość,                              data

 

 

Oświadczenie

Ja,  niżej podpisany/a, …………………………………………………………………………………, posiadający nr PESEL: ……………………….., legitymujący się dowodem osobistym: …………………………, wyrażam chęć udziału w projekcie „Doświadcz chemii”. Jednocześnie oświadczam, że nie występują u mnie przeciwskazania zdrowotne do zajęć w laboratorium chemicznym, w którym mogę być narażony/a na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników organicznych.

Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach laboratoryjnych na własną odpowiedzialność. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad bhp i p.poż. obowiązujących w laboratoriach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

 

…………………, ……..……………………………………

data,                                                    podpis

 

            

Załącznik 4. do regulaminu projektu „Doświadcz chemii”

……………………………, ……………………….

miejscowość,                              data

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….., posiadający/a nr PESEL: …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym: ………………………………, wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………………… w projekcie „Doświadcz chemii” organizowanym przez Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że moje dziecko podczas zajęć laboratoryjnych narażone będzie na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników organicznych i nie znam przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo.

Oświadczam, że mój/a syn/córka uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych wyłącznie na moją odpowiedzialność.

Zobowiązuję się, że mój/a syn/córka będzie przestrzegać zasad bhp i p.poż. obowiązujących w laboratoriach Politechniki Warszawskiej, z którymi zostanie zapoznany/a przed przystąpieniem do zajęć.

 

…………………, ……..……………………………………

data,                                                    podpis