Osoby z niepełnosprawnością

Jedną z wewnętrznych komórek Biura Spraw Studenckich jest Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/2140), do której zakresu zadań należy:

 • obsługa administracyjna dotacji przeznaczonych na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • pozyskiwanie informacji o niepełnosprawnych pracownikach, studentach i doktorantach, w celu usprawniania obiegu dokumentów i informacji przeznaczonych dla tej grupy osób,
 • inicjowanie działań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych kandydatów na studia,
 • uczestnictwo w przygotowaniu przez Uczelnię wniosków o środki finansowe z PFRON oraz innych źródeł,
 • udział w procesie zakupu sprzętu wspomagającego naukę osób niepełnosprawnych,
 • nadzór nad wypożyczalnią specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją prac adaptacyjnych dotyczących obiektów i pomieszczeń Uczelni, mających na celu ich dostosowanie do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uczestnictwo w kampanii reklamowej zachęcającej niepełnosprawnych kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej,
 • nadzór i koordynacja badań ankietowych wśród osób niepełnosprawnych w PW,
 • przygotowywanie informacji o ofercie Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie międzyuczelnianych konferencji poświęconych wymianie doświadczeń w edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie dla Władz Uczelni informacji i sprawozdań dotyczących obszaru działalności Sekcji,
 • współpraca z jednostkami Uczelni w celu poszerzenia oferty dedykowanej osobom niepełnosprawnym,
 • podejmowanie dodatkowych zadań powierzonych przez Prorektora ds. Studenckich w zakresie zadań Sekcji.