Technologia chemiczna

chem napis

Specjalności:

> Technologia tworzyw sztucznych (studia stacjonarne I stopnia)

> Technologia produktów naftowych (studia stacjonarne I stopnia)

> Technologia petrochemiczna (studia niestacjonarne I stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

IRK - REKRUTACJA

Absolwent kierunku Technologia chemiczna posiada wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedzę praktyczną i umiejętności studenci uzyskują dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z wakacyjnymi praktykami, głównie w PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej.

Część studentów realizuje swoje zainteresowania w Płockim Naukowym Kole Chemików.

Dobre przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej wymaga dobrego opanowania i sprawnego wykorzystywania współczesnych technologii informacyjnych; oprócz podstawowych programów użytkowych studenci pracują z programami przydatnymi w branży chemicznej  takimi jak: ChemCAD czy LabVIEW.

Kształcenie na studiach  stacjonarnych pierwszego stopnia odbywa się w dwóch specjalnościach:

  • technologia produktów naftowych,
  • technologia tworzyw sztucznych,

natomiast na studiach niestacjonarnych w specjalności

  • technologia petrochemiczna.

Absolwent specjalności technologia produktów naftowych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: chemia i fizykochemia produktów naftowych, technologia procesów rafineryjnych, technologia procesów petrochemicznych, technologia środków smarowych.

Absolwent specjalności technologia tworzyw sztucznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: technologia tworzyw sztucznych, chemia polimerów, przetwórstwo tworzyw sztucznych, właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych, projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

Większość tematów realizowanych prac dyplomowych związana jest z problematyką gospodarczą, a w głównej mierze z przemysłem rafineryjnym, petrochemicznym i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Studenci uczestniczą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów technologicznych, a prace dyplomowe, szczególnie przydatne dla przemysłu, są nagradzane m.in. w dorocznych konkursach PKN ORLEN S.A. i Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

Przemysł przerobu ropy naftowej i syntezy polimerów wraz z zapleczem laboratoryjnym, badawczym i projektowym są głównymi odbiorcami absolwentów kierunku. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pokrewnych gałęziach gospodarki.

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować na Wydziale naukę na studiach II stopnia.

chem foto