Ekonomia

knes napis

Specjalności:

> Ekonomia biznesu (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

> Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

IRK - REKRUTACJA

Studia na kierunku Ekonomia prowadzone są w zakresie specjalności: Ekonomia biznesu oraz Finanse i rachunkowość. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności, umożliwia uzyskanie gruntowej wiedzy ekonomicznej. W trakcie studiów istotny nacisk jest położony nie tylko na poznanie teorii, ale również za szczególnie ważne uznano dostarczanie absolwentom metod i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarczych i ułatwiających podejmowanie decyzji oraz wyposażenie ich w umiejętności modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Istotnym elementem wykształcenia absolwenta jest znajomość języków obcych w stopniu umożliwiającym ich aktywne używanie w pracy zawodowej, a także umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi.

Program kształcenia dla specjalności Ekonomia biznesu ukierunkowany jest nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu mikroekonomii, ale pozwala również zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki i jej poszczególnych gałęzi, a także zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia i wdrażania strategii firmy, opracowania projektów gospodarczych i planów finansowych, analizowania uwarunkowań i czynników determinujących właściwe wybory na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem nie tylko otoczenia mikro-, ale również makroekonomicznego.

Studenci specjalności Finanse i rachunkowość zdobędą bogatą wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz analizy finansowej, która w połączeniu z nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotuje ich do ewidencjonowania zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych na szczeblu operacyjnym. Będą oni mogli zapoznać się również z zasadami funkcjonowania rynku finansowego oraz narzędziami zarządzania finansami. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw i kompetencji szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy, pozwalają na odkrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym. Starannie przygotowany program kształcenia zapewni absolwentom szerokie możliwości pracy zawodowej oraz elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego.

Zdobyta w ramach powyższych specjalności wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią ponadto podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz pozwolą na podjęcie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

knes foto