Studia w KNEiS

Studia na kierunku Ekonomia (profil praktyczny) umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest niezbędna dla zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania.

Absolwentów tego kierunku cechuje samodzielność w myśleniu i działaniu oraz umiejętność modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studia na tym kierunku dostarczają metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w każdej skali (makro-, mezo- i mikroekonomicznej) oraz ułatwiają podejmowanie decyzji.

W szerokoprofilowym programie kształcenia realizowane są m.in. następujące przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, technologia informacyjna, logika, prawo (encyklopedia prawa, prawo cywilne, gospodarcze), ekonometria i badania operacyjne, prognozowanie i symulacje, finanse i bankowość, rachunkowość finansowa, polityka ekonomiczna i społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody oceny projektów gospodarczych, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, gospodarka a środowisko, języki obce oraz przedmioty humanistyczno-społeczne.

 

Studia I stopnia (specjalność wybierana na IV semestrze)

  • Finanse i rachunkowość 

Studenci specjalności finanse i rachunkowość zdobędą podstawową i gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, funkcjonowania rynku pieniężno-kapitałowego i zarządzania ryzykiem. Przygotowani zostaną do ewidencjonowania operacji gospodarczych i przeprowadzania analiz ekonomicznych. Znajomość zagadnień dotyczących sposobów finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ustalania kosztów kapitału wyposaży absolwenta w umiejętności doboru i wykorzystywania narzędzi zarządzania kosztami i rentownością.

Istotnym elementem programu kształcenia są praktyki studenckie pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Absolwenci przygotowani zostaną do podjęcia pracy na szczeblu operacyjnym w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  • Ekonomia biznesu 

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych dotyczącą funkcjonowania organizacji gospodarczych i społecznych, jej różnych typów, celów i struktur oraz relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. Ich wiedza rozszerzona zostanie o podstawy rachunkowości i finansów, prawa, organizacji i zarządzania, co w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi przygotuje do wykonywania analiz ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz procedur statystycznych.
Starannie przygotowany program kształcenia, uwzględniający praktyki studenckie, przygotuje absolwenta do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach różnego typu, urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach non profit na stanowiskach szczebla operacyjnego, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Studia II stopnia

  • Finanse i rachunkowość 

Program Finansów i rachunkowości nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowych przedmiotów specjalnościowych: sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu i kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych, controllingu i rachunkowości zarządczej, funduszy UE, finansów gospodarstw domowych. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności otwierają przed absolwentami szanse tworzenia miejsc pracy lub podejmowania pracy w gospodarce w dziedzinie wymagającej odpowiednich kwalifikacji. Profil praktyczny tej specjalności pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również umiejętności praktyczne, niezbędne dla osób na stanowiskach związanych z finansami i księgowością.

  • Ekonomia biznesu 

Program kształcenia obejmuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i turbulentnego otoczenia. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności pozwalają zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, a także ułatwiają wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwo i umiejętne jej przetwarzanie.

ZAPISY