XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Zarządzanie i finanse sektora publicznego, która odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w formie hybrydowej.

Konferencja „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego” organizowana jest przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku oraz KN SONDA od 2014 roku. W tym roku przypada jej XI. już edycja.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów z zakresu nauk społecznych i zarządzania.

W tym roku konferencja stanowi część obchodów jubileuszu 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Zakres tematyczny konferencji:

Tematem przewodnim konferencji są zagadnienia dotyczące zarządzania i finansów w sektorze publicznym.

Sektor publiczny obejmuje podmioty gospodarki narodowej grupujące własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego. Sektor publiczny odgrywa we współczesnych gospodarkach bardzo dużą (i ciągle rosnącą) rolę. Świadczy o tym zarówno jego udział w tworzeniu PKB (42,1% w roku 2021), jak i relacja zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB (43,8% w roku 2021) czy udział dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB (53,8% w roku 2021).

Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom pomocy społecznej, edukacji, dostępu do służby zdrowia, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni. Oferuje zatem usługi, z których bezpośrednio bądź pośrednio korzystają wszyscy obywatele. Poziom dochodów budżetowych determinuje więc poziom i zakres usług publicznych (wydatków). Jednak równocześnie zadłużenie sektora publicznego wpływa na możliwości finansowania dóbr publicznych.

Ze względu na znaczącą rolę sektora publicznego we współczesnych gospodarkach, problemy te od wielu lat znajdują się w centrum debaty społeczno-politycznej wielu krajów. Zarówno kryzys roku 2008, jak i obecna sytuacja społeczno-gospodarcza, stanowiąca konsekwencję pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie przyczyniły się do wielu istotnych problemów ze zrównoważeniem finansów publicznych i zahamowaniem dynamicznego wzrostu zadłużenia publicznego. Z tego powodu sektor publiczny, a w szczególności samorządowy, musi się dostosować do ciągłych (często nieoczekiwanych) zmian zachodzących nie tylko w obszarze dostarczania społeczeństwu dóbr i usług, ale też w obszarze zarządczym i finansowym.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji w środowisku naukowców na temat pożądanych kierunków zarządzania finansami publicznymi, w tym samorządowymi, determinant kształtujących rozwój nowych instrumentów finansowych, zwłaszcza umożliwiających zaciąganie długu publicznego oraz wskazania kierunków kształtowania długu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i utrzymania równowagi finansowej sektora publicznego.

 

W ramach tego obszaru proponujemy bloki tematyczne obejmujące swym zakresem zarówno sektor rządowy, samorządowy, jak i poszczególne jednostki sektora publicznego:

1) rola sektora publicznego we współczesnej gospodarce,

2) zarządzanie i finanse sektora publicznego na poziomie centralnym (m.in. dochody i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny, inwestycje centralne),

3) zarządzanie i finanse sektora publicznego na poziomie lokalnym (m.in. finanse samorządu terytorialnego, działalność inwestycyjna JST, potrzeby lokalnych wspólnot, budżet obywatelski),

4) zarządzanie i finanse w poszczególnych obszarach i jednostkach sektora publicznego (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, rynek pracy),

5) rachunkowość jednostek sektora publicznego.

 

Kalendarium Konferencji:

Zgłoszenie uczestnictwa – do 19.05.2023.

Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 2.06.2023.

Języki konferencji:

Prezentacje konferencyjne oraz artykuły naukowe należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Publikacje:

Opracowania, po pozytywnej recenzji i przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi zostaną opublikowane w:

 1. Monografii pokonferencyjnej (20 pkt. MNiSW).
 2. Czasopiśmie naukowym „Foundations of Management” (40 pkt. MNiSW)

Warunkiem opublikowania opracowania naukowego jest prezentacja referatu w trakcie Konferencji.

Publikację należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w „Wymogach edytorskich publikacji pokonferencyjnej” oraz „Information for Authors” czasopisma. Publikacje opracowane niezgodnie z wytycznymi nie będą publikowane.

Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Koszt publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie "Foundations of Management" – 1968 zł (płatne po zaakceptowaniu artykułu).

Rada Programowa:

 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni, Politechnika Warszawska – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni, Politechnika  Warszawska – Wiceprzewodnicząca
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jarosław Domański, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Liliana Hawrysz, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Marta Nowak, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. Akanni, Kassim Adekunle, Olabisi Onabanjo University, Nigeria
 • prof. Hacer Özgen Narci, Istinye University, Turcja
 • dr hab. Natalia Antonyuk, prof. KEDGE Business School Marseille, Francja
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Leszek Kucharski, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Anna Stępniak-Kucharska – Przewodnicząca
 • dr Magdalena Kapela – Sekretarz
 • Zuzanna Koźlińska– członek KN SONDA

Kontakt:

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
 • e-mail: konferencje.knes@pw.edu.pl

Materiały do pobrania