X Międzynarodowa Konferencja Naukowa - zaproszenie

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa - zaproszenie

Od 2014 roku Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku oraz Koło Naukowe SONDA organizują Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego”. W tym roku przypada jej jubileuszowa, X. już edycja. Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni ekonomicznych.

Zakres tematyczny konferencji: Tematem przewodnim konferencji jest zrównoważony rozwój gospodarek. „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia” (Raport Brundtland z 1987r. Światowej Komicji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość”). Ma on na celu zapewnienie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej ochronie równowagi społecznej i środowiskowej. O roli zrównoważonego rozwoju we współczesnych gospodarkach świadczy przyjęcie przez Unię Europejską w 2021 roku strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz uznanie zrównoważonego rozwoju za jeden z długoterminowych celów Unii Europejskiej. Celem Strategii jest „umożliwienie realizacji długofalowej wizji zrównoważonego rozwoju, który łączy w sobie wzajemnie się wspierające wzrost gospodarczy, spójność społeczną i ochronę środowiska”.

W ramach tego obszaru proponujemy bloki tematyczne opierające się na pięciu wielkich zmianach transformacyjnych określonych w Agendzie ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju: 1) Ludzie (People) - docieranie do grup wykluczonych, tworzenie warunków i możliwości korzystania z powszechnych praw człowieka i osiągnięć gospodarczych przez wszystkich ludzi, zagwarantowania równego dostępu do zasobów ekonomicznych, podstawowych usług, ziemi, zasobów naturalnych, technologii i finansów. 2) Planeta (Planet) - tworzenie trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie społecznych, gospodarczych i środowiskowych aspektów rozwoju, zbudowanie modelu rozwoju, który będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu i większemu włączeniu społecznemu oraz racjonalnie wykorzystywał zasoby środowiska naturalnego, a poprzez to osiąganie lepszej jakości życia oraz rozwiązywanie problemu ubóstwa. 3) Dobrobyt (Prosperity) - przekształcanie gospodarek sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i zapewnieniu inkluzywnego rozwoju, w tym przestawienie się na zrównoważone modele konsumpcji i produkcji, przy wykorzystaniu nowych technologii i potencjału biznesu, zapewnienie dostępu do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, transportu, telekomunikacji, ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej, inwestowania, wymiany handlowej; zintensyfikowanie zrównoważonego rozwoju miast. 4) Pokój (Peace) - budowanie pokoju oraz skutecznych, sprawiedliwych, otwartych i odpowiedzialnych instytucji gwarantujących wzmocnienie roli prawa, włączenie społeczne i współdecydowanie, wzmocnienie roli i odpowiedzialności instytucji, które powinny wspierać rządy prawa, prawo własności, wolność słowa i mediów, wolność polityczną, dostęp do sprawiedliwości, niedyskryminowanie kogokolwiek. 5) Partnerstwo (Partnership) - nowe globalne partnerstwo polegające na solidarności, współpracy, odpowiedzialności i przejrzystości podejmowanych działań, dotyczy to zarówno partnerstwa pomiędzy rządami, jak i administracją lokalną, regionalną, środowiskami naukowymi, biznesem i wszystkimi zainteresowanymi stronami i grupami.

Kalendarium Konferencji:

 • Zgłoszenie uczestnictwa – do 09.05.2022 r.
 • Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 27.05.2022 r.

Języki konferencji:

Prezentacje konferencyjne oraz artykuły naukowe należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Publikacje: Artykuły, po pozytywnej recenzji i przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi zostaną opublikowane w Monografii pokonferencyjnej (20 pkt. MNiSW). Warunkiem opublikowania artykułu jest prezentacja referatu w trakcie Konferencji.

Publikację należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w „Wymogach edytorskich publikacji pokonferencyjnej”. Publikacje opracowane niezgodnie z wytycznymi nie będą publikowane.

Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne Koszt publikacji pokonferencyjnej (w wersji wydrukowanej) – 50 zł

Rada Programowa:

 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. Uczelni – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 • dr hab. Magdalena Majchrzak
 • dr hab. Piotr Szczypa
 • dr hab. Stanisław Szukalski
 • dr hab. Piotr Urbanek

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Anna Stępniak-Kucharska – Przewodnicząca
 • dr Magdalena Kapela – Sekretarz
 • Agata Wernik – członek KN SONDA

Kontakt:

konferencje.knes@pw.edu.pl

Materiały do pobrania