IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe SONDA mają zaszczyt zaprosić do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Gospodarki w czasie kryzysu, która odbędzie się 11 czerwca 2021 r. w formie online.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni ekonomicznych. 

Zakres tematyczny konferencji

Tematem przewodnim konferencji jest sytuacja gospodarcza w czasie kryzysu. W ramach tego obszaru proponujemy dwa podstawowe bloki tematyczne obejmujące problematykę zarządzania w okresie kryzysu:

 1. Mikroekonomiczny – konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, aspekty finansowe przedsiębiorstw, finanse gospodarstw domowych.
 2. Makroekonomiczny – rynek pracy, wzrost i rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, wymiana międzynarodowa, rola państwa, polityka fiskalna i pieniężna, polityka społeczna.

Kalendarium Konferencji

 • Zgłoszenie uczestnictwa – do 25.05.2021 r.
 • Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 11.06.2021 r.

Języki konferencji

Prezentacje konferencyjne oraz artykuły naukowe należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Publikacje

Artykuły, po pozytywnej recenzji i przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi zostaną opublikowane w Monografii pokonferencyjnej (20 pkt. MNiSW). Publikację należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w „Wymogach edytorskich publikacji pokonferencyjnej”.

Opłata konferencyjna

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rada Programowa

 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. Uczelni – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 • dr hab. Stanisław Szukalski
 • dr hab. Piotr Urbanek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji:
 • dr Anna Stępniak-Kucharska – Sekretarz
 • dr inż. Marlena Piekut – Przewodnicząca
 • Małgorzata Ratkowska – członek KN SONDA

Kontakt
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
e-mail: konferencje.knes@pw.edu.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA