20-lecie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

20-lecie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

14 maja 2015 r. w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się obchody 20-lecia powstania tej jednostki.

W obchodach uczestniczyło wielu znamienitych gości: władze samorządowe, absolwenci, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Medalem „Pro Masovia”, zostały także wręczone dyplomy dla zasłużonych pracowników Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W ramach obchodów 20-lecia KNEiS w Płocku odbyła się również III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego” zorganizowana pod hasłem „Regionalne Aspekty Rozwoju”. Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionalnych i lokalnych. Zakres tematyczny Konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju regionalnego;
 • Szanse i zagrożenia dla rozwoju regionalnego;
 • Wiedza i innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego;
 • Znaczenie przedsiębiorstw dla rozwoju regionów;
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionów;
 • Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny;
 • Współpraca między regionami;
 • Przemiany strukturalne regionów;
 • Kapitał ludzki a rozwój regionów;
 • Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych regionach;

Konferencja przeznaczona była zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów,studentów z kół naukowych oraz wszystkich, którzy prowadzą swoje badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. W kilku sesjach plenarnych wystąpiło około 50 uczestników z całej Polski, jak również goście z zagranicy – Czech i Portugalii.

Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Sponsorami konferencji byli: PKN ORLEN S.A., CNH Industrial POLSKA Spółka z o.o. w Płocku i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Patronami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, OBR S.A. w Płocku, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku, SoftHard S.A.

W ramach konferencji został również rozstrzygnięty konkurs zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Płocka i regionu, ogłoszony podczas warsztatów „Ekonomia to się opłaca”. Ukoronowaniem pracy uczniów była prezentacja opracowanych planów biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Podczas konferencji zostały wybrane najlepsze projekty, a ich autorzy zostali nagrodzeni. Konkurs wygrali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Przygotowane przez uczniów projekty zostaną opublikowane w formie monografii na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej.

Jubileusz 20-lecia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wpisuje się w tym roku w obchody jubileuszowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Kolegium zostało powołane na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 1995 r. Było to możliwe do przeprowadzenia dzięki bardzo silnej pozycji Politechniki Warszawskiej w owym czasie, ale także dzięki wiodącej roli w regionie płockim okrzepłej, bo utworzonej w 1967 roku Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Warto podkreślić, że KNEiS w Płocku było pierwszą jednostką powołaną na uczelni technicznej, której zadaniem było kształcenie na innym kierunku niż kierunki inżynierskie t. j. na kierunku Ekonomia. Interesujące są przesłanki, które zadecydowały o kreacji tej znaczącej dla Płocka jednostki szkolnictwa wyższego. Można przyjąć, że były to przesłanki związane z:

 • tradycjami edukacyjnymi i naukowymi miasta Płocka,
 • rozwojem gospodarczym Płocka i regionu płockiego w latach 90-tych,
 • aspiracjami młodzieży płockiej do posiadania wykształcenia ekonomicznego,
 • dążeniem władz ówczesnego województwa warszawskiego i miasta Płocka oraz działaczy społecznych do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa północno-zachodniego Mazowsza,
 • globalnymi i krajowymi tendencjami rozwoju edukacji,
 • wyżem demograficznym 19-latków,
 • innymi pozytywnymi czynnikami rozwojowymi dla uczelni w Płocku.

W chwili obecnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ok. 500 studentów, którzy mają do wyboru trzy specjalności: gospodarkę przemysłową, informatykę w ekonomii oraz finanse i rachunkowość. Kolegium w ciągu 20 lat wypromowało ponad 3500 absolwentów.

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prowadzi również Podyplomowe Studia: Zarządzanie Finansami i Marketing, a także Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych współpracuje ze szkołami średnimi, prowadząc wykłady z ekonomii i warsztaty komputerowe, jak również wykonuje prace naukowo-badawcze zlecane przez przemysł w zakresie analiz ekonomicznych i controllingu i wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje również z uczelniami europejskimi w zakresie m.in. wymiany studentów, organizacji konferencji międzynarodowych i badań naukowych.

20 lat KNES 2
20 lat KNES 1
20 lat KNES 3
20 lat KNES 4
20 lat KNES 5
20 lat KNES 6
20 lat KNES 7