Materiały Polimerowe

Uczestnicy studiów mają możliwość  uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • technologii otrzymywania tworzyw sztucznych,
  • budowy polimerów,
  • właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych,
  • potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyklingu tworzyw sztucznych,
  • kompozytów polimerowych,
  • nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Osoby, które ukończą studia otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.