Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 2

(dla osób posiadających podbudowę teoretyczną z zakresu podstaw mechaniki)

Celem kursu dokształcającego jest przeszkolenie jego uczestników w zakresie:

  • przestrzegania przepisów bhp i p-poż. podczas obsługi maszyn i urządzeń,
  • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Osoby, które ukończą kurs dokształcający, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.