Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni – została ekspertem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria chemiczna.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia.

Komisja jest gremium eksperckim diagnozującym stan szkolnictwa wyższego i prowadzącym systematyczną pracę na rzecz poprawy jakości kształcenia. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Ponadto PKA wydaje opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Źródło:www.pka.edu.pl