Pozytywna ocena programowa PKA

Pozytywna ocena programowa PKA

8 lipca 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) podjęło uchwałę nr 612/2021 w sprawie oceny programowej kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Ocena programowa została dokonana w oparciu o raport z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA w dniach 25-26 marca 2021 r. Miło nam poinformować, że kierunek otrzymał ocenę pozytywną.

Treść uchwały

Oznacza to, że następna ocena programowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym przez nasz Wydział powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku umożliwia studentom kierunku Mechanika i budowa maszyn osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uzasadnieniem wydania oceny pozytywnej było spełnienie wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Oceniane były:

  1. sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia;
  2. realizacja programu studiów;
  3. warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie egzaminu dyplomowego;
  4. poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie;
  5. dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
  6. relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów;
  7. stopień umiędzynarodowienia kształcenia;
  8. jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się;
  9. dostępność i jakość informacji o studiach;
  10. sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.

Ocena PKA w pełni koresponduje z oceną kierunku Mechanika i budowa maszyn w rankingu Perspektyw 2021 i potwierdza wysoką jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w kampusie PW w Płocku.