III Forum Budowlane - relacja

III Forum Budowlane - relacja

W dniach 22 i 23 października w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbyło się III Forum Budowlane – Płock 2014. Forum zorganizował Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z organizacjami naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi regionu płockiego.

Wśród nich znalazły się: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Płocku, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarczą Regionu Płockiego, płocki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Towarzystw Naukowe Płockie. Wydarzeniu patronowali: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki i JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Tematem przewodnim tegorocznego forum budowlanego były budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych. Są to dwa wyzwania dla współczesnego, społecznie ukierunkowanego budownictwa.

W pierwszym dniu Forum prezentowane były osiągnięcia naukowe i techniczne dla budownictwa energooszczędnego. Uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi zagadnieniami energetyki odnawialnej, analizami efektywności energetycznej rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budownictwa, możliwościami kształtowania klimatu pomieszczeń. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów Prezesa Zarządu i Dyrektora Instytutu Energetyki Odnawialnej mgr inż. Grzegorza Wiśniewskiego oraz naukowców z przodujących w fizyce budowli ośrodków naukowych - dr hab. inż. Dariusza Heim i dr hab. Katarzynę Klemm. W obradach czynnie uczestniczyli też profesorowie seniorzy tej dyscypliny nauki: prof. Piotr Klemm z Łodzi prof. Leszek Wolski z Warszawy.

Tematem przewodnim drugiego dnia imprezy były problemy prawne, systemowe i techniczne rewitalizacji infrastruktury i obiektów budowlanych.  Prezenterzy przedstawiali przykłady rewitalizacji zdegradowanych fragmentów miast, budowli, koncepcje i problemy realizacji odbudowy zabytków, budowy obiektów budowlanych z zachowaniem walorów historycznych i kulturowych miejsca ich realizacji. W wystąpieniach na te tematy nie zabrakło akcentów płockich. Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Architekt Miasta Leszek Narkowicz przedstawił interesującą wizję rewitalizacji nadwiślańskiej części miasta, a dzień wcześniej Pani architekt Małgorzata Pastewka zapoznała Uczestników Konferencji z technicznymi i konserwatorskimi problemami (a i efektami) rewitalizacji Liceum Ogólnokształcącego im St. Małachowskiego w Płocku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan architekt Rafał Nadolny przedstawił na przykładzie Twierdzy Modlin problemy kształtowania nowych funkcji w rewitalizowanych obiektach zabytkowych. Naukowcy, inżynierowie budowlani omawiali i dyskutowali wybrane problemy diagnostyczne w utrzymaniu budynków, zagadnienia ochrony obiektów i konstrukcji przed wilgocią, inwentaryzacji substancji zabytkowej metodami skaningu laserowego, badania i projektowania różnych konstrukcji. Wprowadzenie do dyskusji tych zagadnień dali w swoich wystąpieniach profesorowie: Krzysztof Skalski z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Robert Wójcik z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

W Forum wzięły udział firmy i organizacje promujące swoją działalność w obszarze budownictwa. Obecne były: PKN ORLEN S.A., OPEUS z Płocka, ERAL Usługi Techniczne SWEGON z Warszawy, BAUMIT z Wrocławia, SZKŁO-BUD z Płocka, mBank, SoftHard S.A. oraz studenci koła naukowego KONSTRUKTOR.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkich Uczestnikom Konferencji Naukowo-Technicznej i wystaw promocyjnych III Forum Budowlanego. Impreza miała charakter otwarty.

III Forum Budowlane - Płock 2014 1

Zobacz galerię zdjęć.

Dodatkowe materiały konferencyjne i zdjęcia dostępne są na stronie internetowej Forum: www.fb.pw.plock.pl