Wyniki badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Wyniki badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Bezcenny kapitał - opinia absolwentów o jakości kształcenia, a także o sytuacji zawodowej jest efektem prowadzonego przez Politechnikę Warszawską badania MKZA.

 • Absolwenci z lat 2018-20 najlepiej ocenili kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej, programy nauczania oraz poziom nauczania. 
 • Jako powód wyboru PW absolwenci z lat 2018-2020 wskazywali najczęściej renomę i prestiż uczelni.
 • Najbardziej zadowoleni ze studiów byli absolwenci wydziałów: MINI, WBMiP oraz WIChiP i KNEiS (średnio 7,4 - 8,2 w skali 1-10). 
 • Najwięcej zarabiają absolwenci WEiTI i WMiNI.
 • W przypadku roczników 2018-20 w firmach komercyjnych praktykowało 78% badanych, z czego 14% uzyskało praktyki za pośrednictwem uczelni.
 • 44% absolwentów z lat 2011-20 deklaruje, że pracę znaleźli jeszcze przed ukończeniem studiów, a spośród szukających po ukończeniu studiów 52% znalazło pracę w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 • Większość (91,2%) pracuje w Polsce. Wśród absolwentów studiów trzeciego stopnia odsetek osób pracujących za granicą jest najwyższy (14,3%). Wśród ankietowanych absolwentów pracujących za granicą najwięcej osób pracuje w Niemczech (39), w Wielkiej Brytanii (37) i w Szwajcarii (30).
 • Ponad połowa (53,5%) badanych deklaruje, że w pracy korzysta z języka obcego codziennie. Niemal połowa respondentów (48,6%) zadeklarowała, że lektoraty, na które uczęszczała w czasie studiowania, przyczyniły się do wzrostu znajomości języka obcego.
 • Większość badanych absolwentów PW (72%) mieszka obecnie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. W wieku 16 lat w takich miastach mieszkało jedynie 26% ankietowanych. Prawie wszyscy absolwenci (90%) pozostali po studiach w województwie mazowieckim.
 • 37,3% ankietowanych jest zainteresowana utrzymaniem kontaktu z Uczelnią, a kolejne 20,2% deklaruje taką chęć w przyszłości, zaznaczając chęć uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i rozwojowych organizowanych przez Politechnikę.

Powyższe dane to niewielki procent wiedzy płynącej od ankietowanych. 

 

Prezentacja wyników badania MKZA

 

Autorem MKZA jest Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Za techniczną realizację badania oraz opracowanie raportu odpowiada Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W metodologii badania w tegorocznej edycji wprowadzono istotne zmiany tak, aby badanie zajęło respondentom mniej czasu i wyczerpywało potrzeby informacyjne naszej Uczelni. Istotną zmianą jest zróżnicowanie ankiety w zależności od doświadczenia zawodowego oraz liczby lat od ukończenia studiów.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest badaniem ilościowym z wykorzystaniem ankiety internetowej. W tej edycji udział wzięło 3211 absolwentów.

Badanie przeprowadzono w obszarach: Sylwetka respondenta, Ścieżka edukacyjna, Zadowolenie ze studiowania, Sytuacja zawodowa absolwentów, Wiedza i umiejętności, Formy kontaktu z uczelnią.

 

Dodatkowe, generalne wnioski z raportu:

 • Młodsi absolwenci rzadziej pracują w dużych firmach (powyżej 250 pracowników) - to jedynie 57,7% osób, które skończyły studia w latach 2018-20. Wśród absolwentów z roku 2004 i starszych było to 75%. 
 • Większość naszych absolwentów (87,3%) deklaruje zadowolenie z życia.