Stypendium im. dr Mariana Kantona

Stypendium im. dr Mariana Kantona

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia wypłacane będą w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:
• mają zaliczony pierwszy rok studiów,
• wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
• spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego (tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł).
Wnioski należy składać do 28 listopada 2014 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. od 8:00 do 13:00.
Studenci, którzy już otrzymywali stypendium, mogą ubiegać się o jego przyznanie także w roku bieżącym.