Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy

Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Informacje zostały sformułowane na podstawie aktualnej wiedzy o stanie zagrożenia pandemią COVID-19 i z uwzględnieniem istniejących obecnie wytycznych. Zaplanowany scenariusz może ulegać aktualizacji adekwatnie do kierunku rozwoju pandemii.

Działalność badawcza, administracyjna i dydaktyczna prowadzona na terenie Uczelni zostanie zorganizowana w sposób gwarantujący zachowanie reżimu sanitarnego.

Proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym. Zajęcia, takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Formułę pozostałych zajęć zaplanowano według jednego z trzech scenariuszy przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem różnic w trybach kształcenia dostosowanych do wymagań poszczególnych wydziałów, kierunków i etapów cyklu dydaktycznego.

Zawarta w załączeniu tabela dla kierunków studiów została sporządzona w konsultacji z władzami wydziałów.

 1. Tryb zdalny [Z]
  Zajęcia wszystkich przedmiotów prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji przez Internet. Zajęcia stacjonarne prowadzone w minimalnym zakresie (do 5% ogólnej liczby godzin), wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie.
  W tym trybie obecność studentów na Uczelni nie jest wymagana (poza wskazanym dla wybranych grup minimalnym, określonym czasem).
 2. Tryb zdalny mieszany [ZM]
  Przeważająca liczba przedmiotów prowadzona w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne (do 20% ogólnej liczby godzin) prowadzone dla przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla kierunku kształcenia, integrujących wiedzę i pozwalających najefektywniej skorzystać z kontaktu bezpośredniego. W tym wariancie możliwe jest blokowanie zajęć w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na Uczelni.
  W tym trybie szczegółowe wymagania dotyczące obecności studentów na Uczelni zostaną sformułowane przez wydziały.
 3. Tryb stacjonarny mieszany [SM]
  Wykłady, zajęcia dla dużych grup oraz inne formy kształcenia, gdzie nie występuje potrzeba aktywnego kontaktu interpersonalnego – prowadzone zdalnie. Wszystkie pozostałe zajęcia, gdzie możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego, prowadzone są w formie stacjonarnej.
  W tym trybie konieczna jest stała obecność studentów na Uczelni.

Na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym.

W Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na I roku studiów licencjackich zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym. Zajęcia na pozostałych latach studiów będą odbywać się w trybie zdalnym mieszanym

 

>> Tabela trybu pracy dla kierunków