Nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 maja 2024 r. ogłoszony został nabór ofert uczelni w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Nabór prowadzony jest na podstawie Zaproszenia Ministra Nauki i trwa do 24 czerwca 2024 r.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

1. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

2. Udział studentów i studentek w zadaniach realizowanych w projekcie powinien pozwolić na potwierdzenie umiejętności teoretycznych zdobytych podczas zajęć, jak i na poszerzenie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu wybranej dziedziny naukowej.

3. Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

4. Wartość środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie wybranych projektów w ramach postępowania wynosi 12 500 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student lub studentka, wskazany/a w ofercie Uczelni, spełniający/a łącznie następujące warunki:

  • jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.
  • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;

2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Dokumenty:

Wzór oferty (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 193,98 kB)
Wzór kosztorysu (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 67,71 kB)
Wzór CV studenta_studentki (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 551,05 kB)
Klauzule informacyjne (pdf, 501,59 kB)

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.