Studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe, może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji, w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym art. 326 i 327 w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe są proszeni o zarejestrowanie się w systemie informatycznym Rekrutacja PW (sposób postępowania podczas rejestracji i zapisów).

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia, 
  • wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz.

Terminy rekrutacji oraz dane dotyczące punktów rekrutacyjnych, a także inne informacje odnośnie studiów podyplomowych  są dostępne na stronach internetowych poszczególnych studiów:

Controlling w zarządzaniu nieruchomościami
Rachunkowość i Podatki od Podstaw