Stypendia

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 października 2022 r. Student, który nie złoży wniosku w w/w terminie może wystąpić o stypendium w trakcie roku akademickiego, przy czym stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Kwota dochodu od 1 października 2022 r. na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego wynosi 1051,70zł.

Stypendia:

Strona Biura Kanclerza