Stypendia

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2023 r. Student, który nie złoży wniosku w w/w terminie może wystąpić o stypendium w trakcie roku akademickiego, przy czym stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Od 1 października 2023 r. kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40zł.

Stypendia:

Strona Biura Kanclerza