Pomoc materialna

  • Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2018 r. Student, który nie złoży wniosku w w/w terminie może wystąpić o stypendium w trakcie roku akademickiego, przy czym stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Kwota dochodu od 1 października 2018 r. na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1050,00zł.

Stypendia:

Strona Biura Spraw Studenckich