Pomoc materialna

  • Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020.

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 października 2019 r. Student, który nie złoży wniosku w w/w terminie może wystąpić o stypendium w trakcie roku akademickiego, przy czym stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Kwota dochodu od 1 października 2019 r. na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1050,00zł.

Stypendia:

Strona Biura Spraw Studenckich