Stypendium pod choinkę 2022

Stypendium pod choinkę 2022

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich. Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego. Wyróżnienie jest przyznawane od 2016 roku. Do tej pory odbyło się sześć edycji akcji, podczas których nagrodziliśmy 46 zdolnych studentów i doktorantów.

 

Kto może się zgłosić?

Kandydatury mogą zgłaszać władze Politechniki Warszawskiej, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Stypendium mogą otrzymać studenci lub doktoranci, którzy w latach 2020-2022:

 • odnieśli sukcesy w zawodach i konkursach naukowych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym,
 • odnieśli sukcesy w zawodach i konkursach artystycznych, sportowych, innych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym,
 • uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę Warszawską,
 • aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną.

Każda z kryteriów jest punktowe (szczegóły w regulaminie). Dodatkowe punkty można otrzymać za staranność wykonania prezentacji.

Stypendium pod choinkę zostanie przyznane kandydatom z najwyższą liczbą punktów. O przyznanie Stypendium pod choinkę 2022 nie mogą ubiegać się laureaci poprzednich edycji.

Jak się zgłosić?

Kandydatury należy zgłaszać do Biura Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej na adres: eventy@pw.edu.pl w terminie 12 października – 2 listopada 2022 roku.

Do zgłoszenia należy załączyć:

 • prezentację multimedialną, przygotowaną zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku do celów marketingowych (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • informację dotyczącą osoby zgłaszającej kandydata (dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenia nie dokonuje kandydat, załącznik nr 2 do regulaminu).

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Kapituła dokona wyboru laureatów na podstawie przesłanych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zaproszenia kandydata na indywidualne spotkanie.
 • Kapituła określi liczbę oraz wysokość stypendiów.
 • Stypendium jest wypłacane jednorazowo.
 • Możliwe jest wręczanie laureatom nagród rzeczowych.
 • Kapituła powiadomi laureatów o werdykcie drogą e-mailową.
 • Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w czasie wskazanym przez Kapitułę.