Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX - konkurs

Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX - konkurs

CEMEX prowadzi nabór zgłoszeń na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową w temacie innowacji technologicznych i produktowych dla branży materiałów budowlanych.

Jesteś absolwentem i obroniłeś swoją pracę w 2020 lub w 2021 roku? Zgłoś swoją pracę w konkursie i daj się poznać w branży materiałów budowlanych dzięki wyróżnieniu od CEMEX!

Cel konkursu Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

Celem Konkursu CEMEX Polska jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Poszukujemy najlepszych prac dyplomowych na temat:

 1. Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna,
 2. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 3. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 5. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2019/2020 i 2020/2021. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.

Przebieg konkursu

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach. 

ETAP I 

Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. Streszczenia będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu

Do II  etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na wskazany we zgłoszeniu adres e-mail. Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do Etapu II nastąpi do 6 marca 2022.

ETAP II 

W drugim etapie uczestnik konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 31 marca 2022 roku

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 3. Prezentacji w Power Point.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursu według 3 kategorii: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Innowacyjność tematu (oryginalność w zakresie problematyki, oryginalność rozwiązań technicznych, oryginalność zastosowanych metod badawczych i obliczeniowych),
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w CEMEX.

Prezentacja zostanie wygłoszona przez Uczestnika podczas krótkiego spotkania (ok. 15 min) z Jury Konkursowym i Kapitułą Konkursu przez platformę Microsoft Teams po indywidualnym ustaleniu terminu z każdym z Uczestników. Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się najpóźniej do 31 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo zadania pytań przez członków Jury i/lub Kapituły podczas spotkania on-line z Uczestnikiem.

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska w czerwcu 2022 roku. Wszyscy zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.

Nagrody w konkursie

Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną przedstawione Kapitule Konkursowej do akceptacji. 

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody: 

 1. Pierwsze miejsce – 6 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 4 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 2 tys. zł

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, a promotorzy prac, które zajmą miejsca 2 i 3 odpowiednio 2 tys. zł i 1 tys. zł.

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Zgłoszenie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej) odbywa się w I etapie Konkursu poprzez dedykowany formularz. Prace konkursowe za pośrednictwem formularza należy przesłać do dnia 31.01.2022 roku. 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

 • streszczenie pracy dyplomowej wraz z maksymalnie 10 słowami kluczowymi. Abstrakt powinien maksymalnie zawierać 2000 znaków ze spacjami, 
 • podpisane oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2021 ”organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.” 

Dokumenty do pobrania

   Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt

Pytania dotyczące konkursu należy nadsyłać w trakcie trwania naboru wniosków konkursowych na adres agnieszka.garbacz@cemex.com lub daria.kondej@cemex.com