I edycja szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

I edycja szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Studenci kierunku Inżynieria środowiska z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w roku akademickim 2021/2022 dodatkowo, poza standardowymi zajęciami objętymi planem studiów, podnoszą kompetencje zawodowe z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Zdobywanie uprawnień zawodowych, potwierdzających nabycie kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, poprawia konkurencyjność absolwentów, zwiększa ich szanse na rynku pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów, a nawet w trakcie ich trwania.

Podjęte działania na kierunku Inżynieria środowiska, prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, są odpowiedzią na plan Energetycznej Mapy Drogowej 2050 oraz Krajowy Plan Odbudowy i jego zapisy w komponencie „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Programy te przewidują poprawę warunków w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, inwestycji w efektywność energetyczną oraz wymianę źródeł ciepła w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku studiów Inżynieria środowiska znajdują zatrudnienie w wykonawstwie, eksploatacji i projektowaniu instalacji cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ponadto źródeł ciepła takich jak: kotłownie, instalacje solarne, węzły cieplne, a także sieci i urządzeń zewnętrznych, min.: ciepłowniczych i gazowniczych.

Jednym z podjętych na WBMiP w Płocku działań jest Zadanie nr 37 pod nazwą "Szkolenia zawodowe dla studentów z zakresu odnawialnych źródeł energii", realizowane w ramach projektu NERW 2 PW "Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem Zadania jest dr inż. Sławomir Grabarczyk, pracownik Zespołu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

szkolenie NERW IŚ 2022_2

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji studentów oraz umożliwienie im uzyskania kwalifikacji zawodowych, dających gwarancję lepszego przygotowania absolwentów kierunku Inżynieria środowiska do wejścia na rynek pracy. 

DSC_3985

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie kilku edycji szkoleń zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. W ramach zadania objętymi wsparciem są studenci ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska, a w przypadku wolnych miejsc również studenci innych kierunków prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Absolwenci z kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi są bardziej cenieni przez pracodawców.

DSC_3971

W etapie pierwszym, realizowanym od 3 kwietnia do 15 maja br. odbyły się stacjonarne szkolenia zawodowe z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (grupa G1), cieplnych (grupa G2) i gazowych (grupa G3). Szkolenia te zakończyły się egzaminami przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, których wyniki potwierdzają nabycie uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, wymaganych przez wielu pracodawców i bezwzględnie koniecznych w przypadku zatrudnienia na stanowiskach związanych z eksploatacją, a także w przemyśle. Osoby posiadające takie uprawnienia znajdą się w uprzywilejowanej pozycji podczas poszukiwania i podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie.

Szkolenie NERW 4.06.2022_13

W etapie pierwszym w Zadaniu nr 37 objęto wsparciem: 23 osoby, z czego 20 osób kontynuuje szkolenia w części drugiej. Wszystkie osoby w tym etapie z wynikiem pozytywnym zdały egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne w grupach G1, G2 i G3.

DSC_3955

W części drugiej od 30 maja do 23 czerwca br. odbywają się tematyczne szkolenia zawodowe z zakresu odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych. Etap ten realizowany jest we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, który od 2016 roku posiada akredytacje do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, potwierdzone stosownymi wpisami do rejestru w Urzędzie Dozoru Technicznego.  Szkolenia tematyczne odbywają się stacjonarnie z wykorzystaniem stanowisk umożliwiających nabycie także praktycznych umiejętności z zakresu czynności montażowych i obsługowych. Kolejna edycja szkoleń z odnawialnych źródeł energii planowana jest na początku roku akademickiego 2022/23.